Kursplan för

Innovationer för den växande staden: OpenLab mångdisciplinär kurs, period 1, 7,5 hp

Innovations for Emerging Cities: OpenLab Multidisciplinary Project Course, period 1, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT23
Kurskod
2QA306
Kursens benämning
Innovationer för den växande staden: OpenLab mångdisciplinär kurs, period 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-12-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen, som är en mångdisciplinär, internationell projektkurs, är att med stöd i Design Thinking metodologi utveckla kunskap om att arbeta fram lösningar på stora samhällsutmaningar i Stockholmsregionen, i nya samarbeten över gränserna mellan traditionella kunskapsområden.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera komplexa företeelser samt presentera nya innovationsidéer som kan utvecklas och realiseras till bestående nytta och värde för en specifik målgrupp,
  • tillämpa interaktiv och kreativ arbetsmetodik genom Design Thinking
  • reflektera över och ha kunskap om perspektiv och praktiker från olika kunskapsområden och målgrupper, samt
  • utforma och organisera innovationsarbete över olika kunskapsområden,
  • kommunicera arbetet med och resultaten av innovationsprojekt med den valda målgruppen uppdragsgivare, samt till omvärlden.

Innehåll

Kursen ges inom ramen för Openlab, en lärandemiljö där studenter och lärare från KI, KTH, SU och SH arbetar med utmaningsgivare från Stockholms stad och Region Stockholm. Genom utmaningar på teman kring den växande staden och den hållbara staden arbetar studenten i projektform med att utforma, organisera och presentera ett innovationsarbete över kunskapsgränserna.
Kursen går att kombinera med Innovationer för den växande staden: Openlab Mångdisciplinär projektkurs, period 2 för att  följa det - under period 1- påbörjade projektet under en längre tid, och få fler verktyg enligt Design Thinking.

Ämnesområden: Idéutveckling, Användarinvolvering, Affärs/verksamhetsutveckling, Teamarbete, Kommunikation, Kvalitetsutveckling Designmetodik.

Arbetsformer

I kursen ingår olika arbetsformer, såsom bl a föreläsningar, mångdisciplinärt grupparbete med utvecklingsprojekt, praktikbesök hos uppdragsgivarna, individuella reflektionsuppgifter samt skriftlig slutrapport och presentation för uppdragsgivarna.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination av kursen utgörs av en skriftlig rapport av innovationsprojektet, en presentation av innovationsprojektet för uppdragsgivarna och individuella reflektionsuppgifter.

För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande i gruppens arbete, individuellt ansvar för del av redovisningen för uppdragsgivarna samt godkända individuella uppgifter.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Engelska

Kursen får inte tillgodoräknas i examen med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

I kursen utgår studenterna från ett problem och det ingår i lärandeaktiviteterna att studenterna själva aktivt söker information och passande litteratur för att lösa uppgiften.

Thomas, Both Bootcamp Bootleg. Stanford D-School
Dorst, Kees The core of ´design thinking´ and its application