Kursplan för

Amning i ett interprofessionellt perspektiv, 7,5 hp

Breastfeeding in an Interprofessional Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT22
Kurskod
2QA308
Kursens benämning
Amning i ett interprofessionellt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin eller psykologi. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper kring amning i ett interprofessionellt perspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för gällande internationella rekommendationer för bröstmjölksuppfödning samt styrdokument
 • redogöra för amningsfysiologi, amningens hälsoeffekter och olika bröst- och amningsproblem och finna lösningar för dessa
 • beskriva det nyfödda barnets kompetens och observera den tidiga interaktionen mellan det nyfödda barnet och föräldern och identifiera avvikelser 
 • redogöra för barnets utveckling av beteenden relaterat till amning
 • redogöra för den toxikologiska påverkan av t ex läkemedel och alkohol på bröstmjölken
 • reflektera kring anknytningsteorin och betydelsen av den tidiga interaktionen för anknytningsprocessen och amning
 • reflektera över föräldraskap, föräldrars psykiska hälsa och anpassa amningsrådgivning till dessa föräldrars behov
 • analysera och reflektera kring utformning av vårdrutiner som ger optimalt stöd för amning och uppfödning med bröstmjölk samt vårdrutiners betydelse för amning
 • reflektera över sin egen roll i mötet med föräldrar och nyfödda barn samt sitt förhållningssätt till amning
 • reflektera över hållbarhet och amning

Innehåll

Undervisningen innefattar:

 • nationella och internationella policy- och styrdokument om amning
 • amningsfysiologi och amningspatofysiologi
 • amningsstatus, behandlingsstrategier vid amningsproblem och bröstkomplikationer
 • det nyfödda barnets kompetens och dess betydelse för amningen
 • barnets utveckling och dess effekt på amningsbeteende
 • tolkning av tillväxtkurvor relaterat till amning
 • amning av för tidigt födda, av barn med funktionsvariation och av sjuka barn
 • amning och alkohol, droger, nikotin och substansbruk
 • anknytningsteorin och teorier om känslomässigt samspel mellan föräldrar och barn
 • psykisk hälsa- och ohälsa
 • amningsrådgivning och vårdrutiner
 • nationella och internationella policy- och styrdokument om amning
 • det nyfödda barnets kompetens och betydelse för amning
 • förhållningsätt och bemötande
 • hållbarhetsaspekter på amning
 • det tidiga föräldraskapet

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, workshops, observationer och föreläsningar och dessa är obligatoriska.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Studenten examineras genom seminarium och individuell inlämningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Senaste upplagan gäller av kurslitteraturen.

Litteratur på engelska kan förekomma.

Wambach, Karen; Riordan, Jan Breastfeeding and human lactation
Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Broberg, Anders; Granqvist, P; Ivarsson, T; Risholm-Motander, P
Salomonsson, Björn Tryggare kan flera vara : samtal med små barn och deras föräldrar
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag Amning idag
Hedenbro, Monica; Lidén, Annette Att bygga en familj