Kursplan för

Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 hp

Neonatal Nursing With Specialization in Intensive Care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT23 , HT24
Kurskod
2QA309
Kursens benämning
Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2024-03-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, ambulanssjukvård, anestesivård, intensivvård eller barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper kring neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård i sitt kliniska arbete.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om symtom, behandling och omvårdnad vid komplexa tillstånd och sjukdomstillstånd hos det nyfödda barnet i behov av neonatal intensivvård
 • identifiera och analysera omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder hos det nyfödda barnet i behov av neonatal intensivvård
 • visa kunskap om utvecklingsstödjande barn- och familjecentrerad vård inom omvårdnad av det nyfödda barnet i behov av neonatal intensivvård
 • visa kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete inom neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård
 • visa kunskap och insikt om kris- och sorgereaktioner hos familj/vårdnadshavare i samband med omvårdnad av det nyfödda barnet i behov av neonatal intensivvård
 • visa kunskap och insikt om palliativ vård och omvårdnad vid livets slutskede av det nyfödda barnet i behov av neonatal intensivvård
 • visa förmåga att integrera omvårdnadsprocessen genom att bedöma, argumentera för och hantera komplexa situationer och frågeställningar även med begränsad information i samband med intensivvård av barn på neonatalavdelning
 • visa förmåga att självständigt argumentera för ett patientsäkert arbetssätt gällande avancerade kliniska färdigheter i intensivvård av barn på neonatalavdelning samt vid transporter av det nyfödda barnet i behov av neonatal intensivvård
 • visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text
 • analysera och reflektera kring det prematurfödda och det nyfödda sjuka barnet i ett livsperspektiv
 • analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet inom omvårdnad av det nyfödda barnet i behov av neonatal intensivvård
 • analysera och reflektera kring vårdetiska, hållbarhets- och patientsäkerhetsaspekter samt interprofessionella samarbetsaspekter inom neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård
 • visa förmåga till självkritiskt förhållningssätt relevant för yrkesutövningen samt reflektera över grundläggande värderingar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197)

Innehåll

Undervisningen innefattar:

 • Fysiologi, patofysiologi och sjukdomslära med inriktning mot det nyfödda barnet
 • Andningsfysiologi och stöd vid respirationssvikt
 • Vätske- och elektrolytbalans
 • Smärtfysiologi, smärtskattning och smärtlindringsmetoder
 • Farmakologi och läkemedelshantering
 • Graviditets- och förlossningskomplikationer
 • Nutrition och vätsketerapi
 • Bröstmjölksproduktion och amning
 • Utvecklingsstödjande barn- och familjecentrerad vård 
 • Akut omhändertagande av det nyfödda barnet
 • Omvårdnad vid neonatala transporter inom och utanför sjukhuset
 • Omvårdnad av barn med komplexa tillstånd inom intensivvård på neonatalavdelning
 • Omvårdnad av, och vårdkedjan för, nyfödda barn med långvarigt intensivvårdsbehov
 • Familjestöd i samband med krisreaktioner
 • Palliativ vård av barn på neonatalavdelning
 • Det prematurfödda barnet ur ett livsperspektiv
 • Vårdetik, hållbarhets- och patientsäkerhetsaspekter samt interprofessionell samverkan inom neonatal omvårdnad
 • Styrdokument, lagar och förordningar
 • Vetenskapligt förhållningssätt såsom evidensbaserat arbetssätt, förbättringskunskap och vetenskapligt skrivande

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, workshops och föreläsningar. Samtliga arbetsformer är obligatoriska. För egna studier och arbete i grupp kommer en webbaserad lärplattform att användas.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom seminarium och individuell inlämningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)
vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Senaste upplagan gäller.

Litteratur på engelska kan förekomma.

Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 2
Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas; Norman, Mikael
Anand, K. J. S.; Stevens, Bonnie J.; McGrath, Patrick J. Pain in neonates and infants
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Boxwell, Glenys. Neonatal Intensive Care Nursing
Familjecentrerad neonatalvård Jackson, Karin; Wigert, Helena
Gomella, Tricia Lacy; Cunningham, M. Douglas; Eyal, Fabien G. Neonatology : management, procedures, on-call problems, diseases, and drugs
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Mia; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Lagercrantz, Hugo Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael
Merenstein & Gardner's handbook of neonatal intensive care Gardner, Sandra L.; Carter, Brian S.; Hines, Mary Enzman; Hernandez, Jacinto A.
Omvårdnad av det nyfödda barnet Lundqvist, Pia
Omvårdnad för barn och unga - - på avancerad nivå Patriksson, Katarina; Wigert, Helena; Angelhoff, Charlotte; Arwehed, Sofia; Bartholdson, Cecilia; Berghammer, Malin; Bergius, Helena; Bexell, Bim; Bratt, Ewa Lena; Brorsson, Anna Lena; Burström, Åsa; Castor, Charlotte; Cederlund, Mats; Danielsson Liljekvist, Pernilla; Ericson, Jenny; Granhagen Jungner, Johanna; Granlund, Mats; Grönberg, Angelica; Hansson, Helena; Huus, Karina; Jenholt Nolbris, Margaretha; Johansson, Anette; Karlsson, Katarina; Karlsson, Manne; Karlsson, Victoria; Kerstis, Birgitta; Kimland, Elin; Kreicbergs, Ulrika; Lidwall, Birgit; Lilliesköld, Siri; Lindholm Olinder, Anna; Lövgren, Malin; Melin, Karin; Mårtensson, Ulrika; Nilsson, Stefan; Nordeke, Camilla; Nordin, Karin; Olsson, Emma; Pergert, Pernilla; Ringnér, Anders; Rullander, Anna-Clara; Rydström, Lise-Lott; af Sandeberg, Margareta; Sparud Lundin, Carina; Thernström Blomqvist, Ylva; Tsoukala, Dionysia; Wallström, Linda; Wigander, Helena; Wilson, Emilija; Öfverberg, Elin; Öst, Elin; Molin, Lennart Patriksson, Katarina; Wigert, Helena
Pediatrisk omvårdnad Kristensson Hallström, Inger; Derwig, Mariette
Rydell, Jenny För tidigt född : handbok för barnhälsovården
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Stryhn, Helle Etik och omvårdnad
Thiele Schwarz, Ulrica von; Hasson, Henna; Wallin, Lars Tillförlitlig & relevant kunskap för sjuksköterskor : om vetenskap och beprövad erfarenhet
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet