Kursplan för

Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 hp

Neonatal Nursing With Specialization in Intensive Care, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA309
Kursens benämning
Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2021-01-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, intensivvård, anestesivård eller en barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper kring neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • visa kunskap om symtom, behandling och omvårdnad vid komplexa tillstånd och sjukdomstillstånd hos det intensivvårdskrävande barnet på neonatalavdelning
 • identifiera och analysera omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder hos det intensivvårdskrävande barnet på neonatalavdelning
 • visa kunskap om patient- och familjecentrerad vård samt utvecklingsstödjande vård inom omvårdnad av det intensivvårdskrävande barnet på neonatalavdelning
 • visa kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete inom neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård
 • visa kunskap och insikt om kris- och sorgereaktioner hos familj/vårdnadshavare i samband med omvårdnad av det intensivvårdskrävande barnet på neonatalavdelning
 • visa kunskap och insikt om palliativ vård och omvårdnad vid livets slutskede av det intensivvårdskrävande barnet på neonatalavdelning
 • visa förmåga att integrera omvårdnadsprocessen genom att bedöma, argumentera för och hantera komplexa situationer och frågeställningar även med begränsad information i samband med intensivvård av barn på neonatalavdelning
 • visa förmåga att på ett självständigt och patientsäkert arbetssätt utföra avancerade kliniska färdigheter i samband med intensivvård av barn på neonatalavdelning samt vid transporter av det intensivvårdskrävande barnet
 • visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text
 • analysera och reflektera kring det prematura och det nyfödda sjuka barnet i ett livsperspektiv
 • analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet inom omvårdnad av intensivvårdskrävande barn på neonatalavdelning
 • analysera och reflektera kring vårdetiska, hållbarhets- och patientsäkerhetsaspekter samt interprofessionella samarbetsaspekter inom neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård
 • visa förmåga till självkritiskt förhållningssätt relevant för yrkesutövningen samt reflektera över grundläggande värderingar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197)

Innehåll

Undervisningen innefattar:
 • Fysiologi, patofysiologi och sjukdomslära med inriktning mot det nyfödda barnet
 • Andningsfysiologi och stöd vid respirationssvikt
 • Vätske- och elektrolytbalans
 • Smärtfysiologi, smärtskattning och smärtlindringsmetoder
 • Farmakologi och läkemedelshantering
 • Graviditets- och förlossningskomplikationer
 • Nutrition och vätsketerapi
 • Bröstmjölksproduktion och amning
 • Utvecklingsstödjande vård (t ex FINE/NIDCAP/Hudmot hudvård) med inriktning mot patient- och familjecentrerad vård
 • Neuroprotektiv vård (t ex sömn, anpassad vårdmiljö, stimuli, ljud och ljus etc.)
 • Avancerade kliniska färdigheter (t ex medicin- och procedurteknik)
 • Akut omhändertagande av det nyfödda barnet/efter födelsen
 • Omvårdnad vid neonatala transporter inom och utanför sjukhuset
 • Omvårdnad av barn med komplexa tillstånd inom intensivvård på neonatalavdelning
 • Omvårdnad av, och vårdkedjan för, nyfödda barn med långvarigt intensivvårdsbehov (t ex vårdnivåer t ex neonatal hemsjukvård, digital vård)
 • Familjestöd i samband med krisreaktioner
 • Palliativ vård av det prematura barnet
 • Det prematura barnet i ett livsperspektiv
 • Vårdetik, hållbarhets- och patientsäkerhetsaspekter och interprofessionell samverkan inom neonatal omvårdnad (t ex psykosociala, kulturella och samhälleliga aspekter)
 • Styrdokument, lagar och förordningar
 • Vetenskapligt förhållningssätt (t ex evidensbaserat arbetssätt, förbättringskunskap, vetenskapligt skrivande)

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, workshops, observationer och föreläsningar och dessa är obligatoriska.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Studenten examineras genom seminarium och individuell inlämningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)
vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Senaste upplagan gäller.

Litteratur på engelska kan förekomma.

Boxwell, Glenys. Neonatal Intensive Care Nursing [Elektronisk resurs]
Merenstein & Gardner's handbook of neonatal intensive care Gardner, Sandra L.; Carter, Brian S.; Hines, Mary Enzman; Hernandez, Jacinto A.
Gomella, Tricia Lacy; Cunningham, M. Douglas; Eyal, Fabien G. Neonatology : management, procedures, on-call problems, diseases, and drugs
Anand, K. J. S.; Stevens, Bonnie J.; McGrath, Patrick J. Pain in neonates and infants
Familjecentrerad neonatalvård Jackson, Karin; Wigert, Helena
Lagercrantz, Hugo Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael
Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas; Norman, Mikael
Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 2
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Omvårdnad av det nyfödda barnet Lundqvist, Pia
Stryhn, Helle Etik och omvårdnad
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet