Kursplan för

Vårdmodeller i samband med barnafödande - barnmorskans roll och kompetens, 7,5 hp

Maternity Care Models - Competence and Role of the Midwife, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA312
Kursens benämning
Vårdmodeller i samband med barnafödande - barnmorskans roll och kompetens
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper och färdigheter för att vara verksam inom olika evidensbaserade vårdmodeller, implementering av dessa samt utveckling av hälso- och sjukvården.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för olika vårdmodeller i samband med barnafödande samt modellernas teoretiska utgångspunkter
  • förklara förutsättningar för vård inom olika modeller
  • redogöra för vårdorganisation och regelverk
  • visa kunskap om organisationsformer inom vilka olika vårdformer kan bedrivas
  • analysera och reflektera över de olika vårdmodellernas styrkor och svagheter
  • visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på evidensbaserade modeller för utformandet av vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Särskilt fokus ges planerad hemförlossning samt de unika förutsättningar och kontraindikationer som hör den vårdformen till. Vidare behandlar kursen organisationsformer inom vilka olika vårdformer kan bedrivas, hur sjukvården är organiserad samt vilka regelverk som styr hälso- och sjukvården liksom kontrollfunktioner för att regelverken efterlevs.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är studentaktiverande undervisningsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform). För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas. Arbete i grupp och aktivt deltagande vid webbseminarier är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom delexaminationer och slutexamination med kollaborativ ansats bestående av diskussion i projektgrupper (peer learning), skriftliga individuella arbeten och kamratgranskning (peer review).

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Digital examination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. 

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)vid Karolinska Institutet.
Undervisning sker på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Australian College of Midwives, Canberra, ISBN: 978-1-925358-05-6 Delivering midwifery continuity of care to Australian women: A handbook for hospitals and health services 3rd edition