Kursplan för

Specifik omvårdnad inom barnkirurgi, 15 hp

Specific Nursing in Pediatric Surgery, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT24
Kurskod
2QA315
Kursens benämning
Specifik omvårdnad inom barnkirurgi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2024-03-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska uppnå en fördjupad kunskap och kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda omvårdnadsarbete inom sjukvård för barn och ungdomar med barnkirurgiska tillstånd utifrån ett familjecentrerat perspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förstå och förklara orsak, symptom och behandling vid barnkirurgiska tillstånd
 • utifrån medicinsk kunskap om barnkirurgiska tillstånd kunna planera och utföra den specifika barnkirurgiska omvårdnaden 
 • förklara och kommunicera behovet av omvårdnadsåtgärder till barn, ungdomar samt deras närstående för att gemensamt planera och utföra omvårdnaden på ett individanpassat sätt
 • identifiera riskfaktorer för barn och ungdomar med barnkirurgiska diagnoser i syfte att upprätthålla patientsäker vård
 • förstå och urskilja förväntat utfall och komplikationer i samband med barnkirurgiska ingrepp
 • tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningsätt vid omvårdnad av barn och ungdomar samt deras närstående
 • systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur inom arbetsområdet

Innehåll

 • Barnkirurgisk sjukdomslära 
 • Omvårdnad av barn med medfödda missbildningar som kräver barnkirurgisk behandling
 • Omvårdnad av barn med förvärvade barnkirurgiska sjukdomar 
 • Omvårdnadsstatus för specifika barnkirurgiska diagnoser
 • Etik och professionellt förhållningsätt
 • Lagar, förordningar och säkerhetsföreskrifter förekommande i den pediatriska sjukvården
 • Komorbiditet till de avancerade barnkirurgiska diagnoserna
 • Vård av barn som ej förväntas överleva

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer (enskilt, i grupp och seminarieform). För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas.
Arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studentens studieresultat slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Studenten examineras genom seminarium och individuell inlämningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.
Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examenstillfällen, möjlighet till kompletteringar eller undantag från obligatoriska undervisningsmoment.
Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.
Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma

Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas; Norman, Mikael
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk praktik Willman, Ania
Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg; Wester, Tomas; Åstrand, Per
Nursing care of the pediatric surgical patient Browne, Nancy Tkacz.
Omvårdnad för barn och unga - - på avancerad nivå Patriksson, Katarina; Wigert, Helena; Angelhoff, Charlotte; Arwehed, Sofia; Bartholdson, Cecilia; Berghammer, Malin; Bergius, Helena; Bexell, Bim; Bratt, Ewa Lena; Brorsson, Anna Lena; Burström, Åsa; Castor, Charlotte; Cederlund, Mats; Danielsson Liljekvist, Pernilla; Ericson, Jenny; Granhagen Jungner, Johanna; Granlund, Mats; Grönberg, Angelica; Hansson, Helena; Huus, Karina; Jenholt Nolbris, Margaretha; Johansson, Anette; Karlsson, Katarina; Karlsson, Manne; Karlsson, Victoria; Kerstis, Birgitta; Kimland, Elin; Kreicbergs, Ulrika; Lidwall, Birgit; Lilliesköld, Siri; Lindholm Olinder, Anna; Lövgren, Malin; Melin, Karin; Mårtensson, Ulrika; Nilsson, Stefan; Nordeke, Camilla; Nordin, Karin; Olsson, Emma; Pergert, Pernilla; Ringnér, Anders; Rullander, Anna-Clara; Rydström, Lise-Lott; af Sandeberg, Margareta; Sparud Lundin, Carina; Thernström Blomqvist, Ylva; Tsoukala, Dionysia; Wallström, Linda; Wigander, Helena; Wilson, Emilija; Öfverberg, Elin; Öst, Elin; Molin, Lennart Patriksson, Katarina; Wigert, Helena
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad Edwinson Månsson, Marie; Enskär, Karin
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar Lundeberg, Stefan
Henriksson, Olle; Lennermark, Ingalill Värt att veta om vätskebalans : lärobok om vatten-, elektrolyt- och syra-basbalans
Senaste upplagan gäller
Det tillkommer vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet