Kursplan för

Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon, 7,5 hp

Digital Health in Clinical Practice Today and Tomorrow, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
2QA322
Kursens benämning
Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Hälsoinformatik 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2021-01-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna skall förvärva kunskaper och färdigheter för att aktivt kunna medverka i implementering av digital hälsa i hälso- och sjukvården.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala begrepp kopplade till digital hälsa
 • beskriva olika digitala verktyg och e-tjänster för patienter och personal inom hälso- och sjukvården
 • reflektera över digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Färdighet och förmåga

 • upprätta och kritiskt granska planer för implementering av digital hälsa i hälso- och sjukvården

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera digitalisering av vården utifrån följande perspektiv: datakvalitet, personcentrering, patientsäkerhet, etik, interprofessionellt arbete, och effektivisering.

Innehåll

Kursen ger en överblick över nuvarande och framtida digital eHälsotjänster samt vilka aspekter som bör beaktas för en framgångsrik implementering i hälso- och sjukvården. Kursen kommer att innehålla en genomgång av teorier och metoder, samt exempel på tillämpningar.

Del 1: Teori

 • Introduktion och allmän bakgrund till digital hälsa
 • Terminologier och standarder för interoperabilitet
 • Implementeringsmetoder och ramverk
 • Utvärderingsmetoder
 • Etiska och legala aspekter för implementering av digital hälsa
 • Patientens och anhörigas delaktighet i utveckling och implementering

Del 2: Tillämpningar

 • Elektroniska patientjournaler och kliniska beslutsstödssystem
 • Nätbaserad hälsovård och hemmonitorering
 • Appar och mHälsa 
 • Artificiell intelligens (AI) och maskinlärning
 • Augmented reality (AR) och virtual reality (VR)

Arbetsformer

Inspelade föreläsningar, online seminarier och grupparbeten.

Examination

Examinationen består av en gruppuppgift och dess muntlig redovisning samt en individuella inlämningsuppgift.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av en blank tentamen betraktas som en tentamen. Försenad inlämning räknas som icke deltagade vid examinationstillfället Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig till men inte deltagit vid räknas som examinationstillfälle.

Obligatoriskt deltagande
Kursen består av obligatoriska moment som är markerade i kursschemat. ​Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från grupparbetet och obligatoriska utbildningsinslag kan  tas igen. Innan student deltagit i  de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Petersson, Göran; Rydmark, Martin; Thurin, Anders Medicinsk informatik