Kursplan för

Omvårdnad och behandling av personer med sår, 7,5 hp

Nursing Care and Treatment of Patients With Wounds, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA323
Kursens benämning
Omvårdnad och behandling av personer med sår
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-12-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom området omvårdnad och sårbehandling hos personer med akuta och svårläkta sår.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • beskriva hudens anatomi och normal sårläkningsprocess
 • förklara riskfaktorer och uppkomstmekanismer vid förekomst av akuta och svårläkta sår
 • redogöra för och analysera sambandet mellan olika riskfaktorer som kan påverka uppkomst av sår och sårläkning
 • bedöma, analysera och reflektera över livskvalité och psykosociala aspekters inverkan på läkningsförlopp hos personer med akuta och svårläkta sår
 • identifiera och föreslå preventiva åtgärder utifrån aktuell forskning och evidensbaserade metoder
 • bedöma sår utifrån anamnes och status och med hänsyn till detta tillämpa relevant sårbehandling vid olika typer av sår
 • upprätta en vårdplan för läkning av sår utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
 • tillämpa evidensbaserad kunskap om uppkomstmekanismer och sårstatus för att kunna välja, analysera och dokumentera omvårdnadsbehandling utifrån ett helhetsperspektiv

Innehåll

 • hudens anatomi och normala sårläkningsprocess
 • riskfaktorer och uppkomstmekanismer vid akuta och svårläkta sår
 • livskvalitet - psykosociala aspekter på sår och sårbehandling
 • preventiva åtgärder för att förhindra uppkomst av sår
 • omvårdnadsåtgärder vid sårbehandling
 • hygieniska principer samt ren och steril rutin vid sårbehandling
 • dokumentation av sår och sårbehandling
 • patientundervisning samt aktuell forskning och utveckling
 • praktiska övningar med dopplerdiagnostik och kompressionsbehandling

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet. Arbetsformerna syftar till ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Arbetsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning, seminarier och självstudier samt individuella studieuppgifter och arbete i grupp. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen. Färdighetsträning examineras genom praktisk demonstration.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Sjöberg, Folke; Östrup, Leif Brännskador
Lindholm, Christina Sår
Sterner, Eila Pressure ulcers – role of the nurse to improve patient safety adress till avhandling
Vårdhandboken
Svårläkta sår hos äldre- prevention och behandling
Vensjukdomar Norgren, Lars
Grauers, Margareta; Lindholm, Christina Sårbehandling 2019-2020 : Katalog över sårprodukter
Fagerdahl, Ann-Marie Negative pressure wound therapy : treatment outcomes and the impact on the patient's health-related quality of life
Friman, Anne Samverkan och lärande kring sårbehandling : erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning
Sterner, Eila; Andersson, Kamilla Regionalt vårdprogram : trycksår, prevention och behandling
EWMA dokument och vetenskapliga artiklar tillkommer