Kursplan för

Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg, 7,5 hp

Dysphagia Intervention in the Care of Older Adults, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA325
Kursens benämning
Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-12-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng från logopedprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

  • beskriva i detalj hur ätande och sväljning förändras under åldrandet samt relaterat till vanliga sjukdomstillstånd hos äldre, social situation (boende, stöd och omsorg) etc
  • relatera befintlig kunskap och evidens om behandling vid dysfagi till äldre i olika åldersgrupper och med olika diagnoser
  • kritiskt värdera metoder för bedömning och intervention vid misstänkt eller fastställd dysfagi hos äldre
  • planera intervention för äldre med dysfagi, eller riskfaktorer för dysfagi, inom sjukvård och äldreomsorg (SÄBO, hemtjänst) baserat på litteratur om åldersrelaterade förändringar i ätande och sväljning och dysfagi, styrdokument som reglerar vård och omsorg etc och tillgänglig evidens gällande insatser för dysfagi hos äldre.

Innehåll

Kursen ger teoretisk fördjupning i kunskapsläget om och värdering av evidens för logopediska insatser (bedömning, behandling, utbildning) vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg.

Interprofessionellt teamarbete och logopedens roll i ett interprofessionellt team kring äldre med olika grader av dysfagi behandlas. Vidare diskuteras differentialdiagnostik, bedömning och val av intervention baserat på fallexempel och aktuell forskningslitteratur.
En viktig del av kursen är evidensgranskning av studier om bedömningsinstrument och intervention.

Arbetsformer

Studentdrivna läraktiviteter. Undervisningen består av uppgifter som genomförs individuellt och i grupp och redovisas i skriftliga rapporter som kamratgranskas samt vid seminarier. Dessutom ingår litteraturläsning och läraktiviteter med multimedia. Föreläsningar och seminarier sker digitalt. Enstaka undervisningstillfällen kan ske på Campus Flemingsberg.

Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Undervisning på engelska kan förekomma.
 
Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras med en individuell skriftlig rapport som också presenteras muntligt på ett avslutande seminarium. I examinationen ingår även att kamratgranska en medstudents rapport och att revidera egen rapport utifrån kamratgranskning och kommentarer från lärare. Arbetet ska vara förankrat i aktuell litteratur.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet att inkomma med skriftlig komplettering.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursvärderingen är webbaserad.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar motsvarande ca 200 sidor kan tillkomma.

Bales, Connie Watkins. Handbook of Clinical Nutrition and Aging [Elektronisk resurs] Locher, Julie L.; Saltzman, Edward.
Ekberg, Olle. Dysphagia [Elektronisk resurs] : Diagnosis and Treatment
Crary, Michael A.; Groher, Michael E. Dysphagia: Clinical Management in Adults and Children [Elektronisk resurs]