Kursplan för

Digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv, 7,5 hp

Digital Health From an Entrepreneurship Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA326
Kursens benämning
Digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Bioentreprenörskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-11-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2021-02-03
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att göra det möjligt för studenter att leda entreprenörsprojekt inom digital hälsa genom att anta kontextspecifika utmaningar och möjligheter. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

  • Designa en behovsbaserad innovationsprocess för utveckling av produkter inom digital hälsa 
  • Analysera det digitala hälsoekosystemet i allmänhet och rollen coh förhållandet mellan offentliga intressenter mer specifikt. 
  • Integrera regelverk och rättsliga ramar vid utformning av affärsmodell för digital hälsa. 
  • Utvärdera hur digital hälsa kan förändra sjukvården globalt och reflektera över frågor relaterade till etik och personlig integritet.

Innehåll

Denna kurs ger studenterna fördjupade kunskaper inom området digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv.  Aspekter av digital hälsa, behovsbaserad innovation inklusive prototyper, användbarhet och testning samt datahantering, immateriell egendom, ersättning, affärsmodeller, etik och framtida trender kommer att diskuteras och analyseras.

Arbetsformer

Kursen arbetar efter en studentcentrerad pedagogisk modell. Faktakunskap erhålls via litteraturstudier samt föreläsningar och tillämpas genom praktiskt arbete. Det praktiska arbetet består av workshops, case-studier samt projektarbeten i grupp. Pedagogiken utgår från entreprenöriellt lärande för att skapa förutsättningar för kreativitet, reflektion och initiativkraft.

Examination

Examinationen består av:

  • En individuell skriftlig uppgift (60%)
  • En skriftlig gruppuppgift (30%)
  • Presentation av gruppuppgiften (10%) 

Slutbetyg på kursen kommer att beräknas från samtliga viktade examinationer.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas. ​ 
 
Obligatoriskt deltagande
Deltagande på interaktiva moment så som seminarier och workshops är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) och genomförs av Karolinska Institutet.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kursledaren kommer att tillhandahålla obligatorisk litteratur i form av vetenskapliga artiklar, industrirapporter samt case studier.

Wulfovich, Sharon Digital Health Entrepreneurship Meyers, Arlen