Kursplan för

Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården, 7,5 hp

Medical Technology in Digital Health Transformation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA327
Kursens benämning
Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Hälsoinformatik 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-12-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, medicin eller ingenjörsvetenskap. Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Tekniska framsteg och nya medicinska tillämpningar är en länk som har drivit medicinsk och hälsovård genom historien fram till idag. Trots att områden som precisionsmedicin, datadriven hälso- och sjukvård, individualiserade behandlingar och användning av artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården har överbryggat över forskning och akademi som når utrymmet och sprider sig genom offentliga medier finns det en betydande kunskapsklyfta som hindrar kliniker att ta sig an det den digitala tekniken har att erbjuda. 

Mål
Kursen ger grundläggande kunskaper om drivkrafterna för vårdtransformation, metoder och tekniker i den digitala omvandlingen av vården. Kursen syftar till att förbereda studenterna för att ta en roll i digital hälsotransformation. Kursen syftar till att förbereda studenterna för att ta roller i digital hälsoomvandling inom sina arbetsplatser. Det finns ett särskilt fokus på verktyg och metoder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
* Motivera behovet av transformation i det nuvarande sjukvården.
* Känna igen framväxande digital teknik och förstå dess inverkan på arbetsplatsen
* Visa en grundläggande förståelse för digitaliseringens roll i en sådan omvandlingsprocess
* Analysera verkliga fall av digital hälsoomvandling

Färdigheter och förmågor
* Identifiera kritiskt möjligheterna och hindren för antagande av digitala verktyg i en vårdmiljö
* Känna till medicinteknikens bidrag till digital hälsoomvandling

Bedömningsförmåga och attityder
* Bedöma fördelarna och möjliga risker med digitalisering i vårdorganisationen och ledningen
* Visa medvetenhet om de etiska aspekterna av forskning och utveckling.
* Visa en gedigen förståelse för datadrivna metoder för förbättring på sjukhuset

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till grundläggande kunskaper om drivkrafterna för vårdtransformation, metoder och tekniker i den digitala omvandlingen av vården. Inklusive innehåll i vårdtransformation, digitalisering av vård, datadrivna metoder och verktyg och möjliggörande medicinsk teknik.

Arbetsformer

Kursen använder olika typer av inlärningsaktiviteter, såsom onlineföreläsningar, seminarier, interaktiva sessioner live och online, studiebesök samt individuellt projektarbete.

Examination

Kursen kommer att examineras genom individuella skriftliga uppgifter, muntliga presentationer och online-quizzar. De muntliga presentationerna kommer att göras under en seminariesession, där individuella skriftliga uppgifter presenteras. För att klara kursen måste studenterna visa att alla kursmål är uppfyllda.

I enlighet med evidensbaserad undervisning och inlärning används en formativ examination under hela kursen, så studenter och lärare kan kontinuerligt följa och påverka studenternas uppfyllande av kursens lärandemål. För att klara kursen ska studenten kunna visa uppnåendet av kursens förväntade lärandemål.

Obligatoriskt deltagande:
På grundval av ämnets natur finns det vissa upplevelser som kräver aktivt deltagande såsom kursintroduktion, slutprov och vissa övningar / seminarier. Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Innan studenten har deltagit i alla obligatoriska delar, eller kompenserad frånvaro enligt kursledarens instruktioner, registreras inte studentens resultat för kursen i LADOK.

Begränsning av antalet tillfällen för tentamen
Studenten har rätt att skriva examinationen sex gånger. Om studenten inte har klarat examinationen efter fyra deltagande uppmuntras han / hon att besöka studievägledaren. Antalet gånger som studenten har deltagit i en och samma tentamen betraktas som en tentamenstillfälle. Inlämning av tom examination betraktas som ett examinationstillfälle. En examination för vilken studenten registrerade sig men inte deltog räknas inte som en examination.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att ges under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan äga rum enligt en tidigare litteraturlista under ett år efter det datum då en större förnyelse av litteraturlistan har gjorts.

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar och kompendium kommer lämnas ut.