Kursplan för

Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi, 7,5 hp

Instrumental Methods and Technical Applications in Speech and Language Pathology, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
2QA330
Kursens benämning
Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-12-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng från logopedprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för och kommunicera kring tekniska aspekter av inspelning av ljud och andra signaler i logopediska sammanhang, samt kunna värdera och välja teknisk utrustning.

Studenten ska även kunna redogöra för och argumentera kring interaktionella aspekter av användning av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Innehåll

Kursen består av tre moment:

Intro, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Kursöversikt, teknisk terminologi, tekniska kravspecifikationer.


Inspelningsteknik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Inspelning av ljud. Rumsakustik, mikrofoner; riktverkan och andra tekniska data, mikrofonplacering. Inspelning av aerodynamiska och fysiologiska signaler relaterade till röst, tal och kommunikation. Bedömning av olika tekniska bristers påverkan på olika mätningar.


AKK, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Egen användning av olika former av digitala samtalsstöd. Analys av videofilmer och texter kring interaktion som involverar personer som använder olika typer av AKK. Reflektion kring tekniska aspekter av videoanalys.


Arbetsformer

Kursen är upplagd som distanskurs med obligatoriska kontinuerliga inlämningsuppgifter. Studenten förutsätts ha tillgång till dator med internetanslutning för att kunna ta del av kursmaterialet inklusive videor och även delta i elektroniska möten. Kursen kan påbörjas upp till en termin före kursslut och läsas på minst kvartsfart, eller senare och läsas på heltid.

Examination

Skriftliga elektroniska inlämningsuppgifter. Avslutande skriftlig hemuppgift som kompletteras med muntlig redovisning på distans eller på campus.
Avslutande skriftlig hemuppgift med tillhörande seminarium.

För godkänt på kurs krävs godkänt på kursens samtliga moment. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle får delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Vid nedlagd kurs ges ytterligare tre examinationstillfällen efter kursens nedläggning.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Delar av kurslitteraturen kan vara på engelska. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Vetenskapliga artiklar tillgängliga online via KI, tekniska data från tillverkare tillgängliga online. Kurssidor i lärplattformen.

Aided communication in everyday interaction Norén, Niklas; Samuelsson, Christina; Plejert, Charlotta