Kursplan för

Palliativ vård, 7,5 hp

Palliative care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2QA331
Kursens benämning
Palliativ vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-10-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård och palliativt förhållningssätt. Kursen skall ge förutsättningar för att utifrån det egna specifika kompetensområdet samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer enligt vilka målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för den palliativa vårdens mål samt analysera och reflektera över den palliativa vårdens förhållningssätt utifrån samhälleliga och etiska principer samt mänskliga rättigheter
 • beskriva och exemplifiera den palliativa vårdprocessen utifrån patient och närstående
 • identifiera och problematisera omvårdnadsbehov utifrån evidensbasseradomvårdnad inom olika vårdformer
 • analysera den egna yrkesrollen samt reflektera över den i relation till interprofessionell och personcentrerad palliativ vård
 • identifiera palliativa utvecklingsområden samt kunna initiera till utvecklingsarbete inom den egna vårdkontexten 

Innehåll

 • palliativ vård ur ett personcentrerat förhållningssätt
 • palliativ vård i ett tidigt respektive sent skede
 • palliativ vårdkontext och vårdens organisation
 • symtom och symtomlindring
 • patientens och närståendes behov av stöd, självbestämmande och delaktighet
 • betydelse av samtal och kommunikation
 • sorg och existentiella aspekter 
 • teamsamverkan och psykosocial arbetsmiljö
 • betydelsen av nationellt vårdprogram, vårdförlopp, lagar och styrdokument 
 • vikten av att introducera ett palliativt förhållningssätt tidigare i sjukdomsprocessen
 • introduktion till pediatrisk palliativ vård 
 • nutritionsrelaterade problem 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Webbbaserade studiedagar förekommer och mellan studiedagarna arbetar studenten bl.a. med skriftliga uppgifter, nätbaserade diskussioner, förberedelser inför webbbaserade seminarier och inläsning av kurslitteratur. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs samt datorvana. Kursens pedagogiska profil framhåller ett analyserande och reflekterande förhållningsätt. I kursen ingår studieuppgifter med återkoppling från lärare och medstudenter.

Examination

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt ett webbaserat seminarium. Examinationsuppgiften bedöms utifrån bedömningskriterier kopplade till kursmålen samt graden av förankring i kurslitteraturen samt i aktuella vetenskapliga artiklar.

Arbete i grupp samt aktivt deltagande vid webbbaserade seminarier och närvaro vid samtliga gruppträffar är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Datum för första omexaminationstillfället anges vid kursstart och sker inom 2-6 veckor efter det att examinationsresultatet meddelats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar tillhandahålls minst tre  ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Resurslitteratur

Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik Andershed, Birgitta; Ternestedt, Britt-Marie
Benkel, Inger; Molander, Ulla; Wijk, Helle Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Axelsson, Bertil Palliativ medicin i praktiken
Palliativ medicin och vård Strang, Peter; Beck-Friis, Barbro
De 6 s:n : en modell för personcentrerad palliativ vård Österlind, Jane; Henoch, Ingela; Ternestedt, Britt-Marie; Holmberg, Bodil; Schenell, Ramona; Andershed, Birgitta
Personcentrerad omvårdnad - i teori och praktik Edvardsson, David; Backman, Annica
Erlandsson, Lena-Karin; Nilsson, Maria Arbetsterapi inom palliativ vård : vardagen och döden
Sundelöf, Johan; Tegman, Petra Palliativ vård vid demenssjukdom
Fossum (red.), I.B. Kommunikation. Samtal och bemötande i vården
God palliativ vård : etiska och filosofiska aspekter Sandman, Lars; Woods, Simon
Palliativ vård - Nationellt vårdprogram