Kursplan för

Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 7,5 hp

Remote Physiotherapy - A Physiotherapeutic Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2QA334
Kursens benämning
Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi/sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att studenten, utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv och evidensbaserat arbetssätt ska erhålla fördjupad kompetens gällande fysioterapeutiska utvärderings- och behandlingsmetoder på distans med information och kommunikationsteknik (tex telefon, videosamtal, mobilapplikationer etc).
 
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • förklara och diskutera olika utvärderings- och behandlingsmetoder inom fysioterapeutiska åtgärder på distans utifrån aktuell vetenskaplig litteratur
 • argumentera för såväl fördelar som nackdelar med olika information och kommunikationsteknik för utvärderings- och behandlingsmetoder inom fysioterapeutiska åtgärder på distans utifrån patientgrupper med varierande förutsättningar att använda teknik samt organisatoriska, etiska, kulturella och åldersrelaterade faktorer
 • söka fram och analysera aktuell vetenskaplig litteratur med relevans för utveckling och tillämpning av fysioterapeutiska åtgärder på distans.
 • värdera fördelar och nackdelar med olika utvärderings- och behandlingsmetoder inom fysioterapeutiska åtgärder på distans utifrån en teoretisk modell av relevans för rådande praxis
 • demonstrera ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till ett valfritt ämnesområde inom kursens ram och samt kunna kommunicera detta muntligt och skriftligt till övriga studenter på kursen

Innehåll

 • Utvärderings- och behandlingsmetoder med information och kommunikationsteknik samt dess tillämpning i fysioterapi på distans
 • Sökning, sammanställning och analys av vetenskaplig litteratur och annan information med relevans för fysioterapeutiska utvärderings- och behandlingsmetoder på distans
 • Analys och värdering av modeller, teorier och begrepp inom fysioterapeutiska utvärderings- och behandlingsmetoder på distans

Arbetsformer

Undervisningen utgår från en blandning av kollaborativt lärande och självstyrt lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

Kurstillfällena består av föreläsningar varvat med studentaktiverande undervisning såsom seminarier och grupparbeten. För att underlätta kommunikation mellan kursdeltagare och lärare respektive mellan kursdeltagarna kommer en webbaserad lärplattform att användas.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift

Obligatoriska utbildningsinslag:

 • Seminarier
 • Studiegruppsarbete
 • Redovisningar individuellt och i grupp
 • Opponering av studiekamrats inlämningsuppgift

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska, föreläsningar på engelska kan förekomma.
Kursvärdering och kursanalys sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Vetenskapliga publikationer, delar av vetenskapliga rapporter och elektroniska resurser tillkommer.