Kursplan för

Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning, 7,5 hp

Nursing in Neonatal Health Care, Specialization, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2QA337
Kursens benämning
Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2021-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen eller barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska uppnå kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • analysera och förklara symtom och behandling vid komplexa sjukdomstillstånd inom neonatal omvårdnad
 • identifiera och analysera omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder inom neonatal omvårdnad
 • visa kunskap om den neonatala omvårdnadens grundsyn baserad på patient- och familjecentrerad vård
 • visa kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att integrera omvårdnadsprocessen genom att bedöma, argumentera för och hantera komplexa situationer och frågeställningar, även med begränsad information inom neonatal omvårdnad
 • visa förmåga att stödja familj eller vårdnadshavare i samband med krisreaktioner
 • visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet samt se dess samband och betydelse för specialistsjuksköterskeprofessionen inom neonatal omvårdnad
 • analysera och reflektera kring psykosociala, kulturella och samhälleliga aspekter inom neonatal omvårdnad
 • identifiera och analysera etiska dilemman samt tillämpa ett etiskt förhållningssätt
 • visa förmåga till självkritiskt förhållningssätt relevant för yrkesutövningen samt stå upp för grundläggande värderingar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och FN:s barnkonvention

Innehåll

 • neonatal anatomi, fysiologi och patofysiologi
 • akut omhändertagande
 • graviditets- och förlossningskomplikationer
 • vårdnivåer: neonatal intensivvård, intermediär vård och hemsjukvård
 • nutrition, vätskebalans, syra-basbalans, farmakologi och läkemedelsbehandling
 • föräldra-barninteraktion, laktation och amning
 • barnperspektiv och barnets perspektiv
 • smärtfysiologi, smärtskattning och smärtlindringsmetoder
 • bemötande, kommunikation och information
 • patient- och familjecentrerad vård
 • barnhabilitering och rehabilitering
 • familjestöd i samband med krisreaktioner
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • etiska principer inkluderande begreppen delaktighet, autonomi och integritet
 • Hälso- och sjukvårdslagen och FN:s barnkonvention
 • omvårdnadsprocessen och evidensbaserad vård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar och studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform).

För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas.

Arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom fyra delexaminationer med kollaborativ ansats bestående av projektgrupper, individuella arbeten och kamratrespons vilka utgår från patientfall och specifika frågeställningar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Senaste upplagan gäller.

Litteratur på engelska kan förekomma.

Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 2
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Boxwell, Glenys. Neonatal Intensive Care Nursing [Elektronisk resurs]
Familjecentrerad neonatalvård Jackson, Karin; Wigert, Helena
Gomella, Tricia Lacy; Cunningham, M. Douglas; Eyal, Fabien G. Neonatology : management, procedures, on-call problems, diseases, and drugs
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Kersey-Matusiak, Gloria Kulturkompetent omvårdnad Berndtsson, Margareta Brandin
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Lagercrantz, Hugo Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael
Omvårdnad av det nyfödda barnet Lundqvist, Pia
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar Lundeberg, Stefan; Olsson, Gunnar L.
Stryhn, Helle Etik och omvårdnad
Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas; Norman, Mikael
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet