Kursplan för

Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården, 7,5 hp

Treatment of Psychological Problems Within Primary Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2QA339
Kursens benämning
Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-12-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa och utveckla färdigheter i att kartlägga, bedöma och behandla psykisk ohälsa inom primärvården. På kursen presenteras evidensbaserade metoder för bedömning av psykisk ohälsa samt kunskaper och kompetenser för tillämpning av evidensbaserad vård i enlighet med primärvårdens uppdrag, klinisk expertis, och med hänsyn till patientens önskemål. Slutligen ämnar kursen skapa medvetenhet om organisatoriska faktorer som kan påverka genomförande och implementering av behandlingsupplägg. Sådan kunskap kan vara central för att, på ett systematiskt sätt, skapa goda förutsättningar för behandlingsarbete inom primärvården.

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna redogöra för metoder och instrument som kan effektivisera kartläggning och bedömning av psykisk ohälsa bland patienter inom primärvården
  • kunna redogöra för vidmakthållandemodeller av psykisk ohälsa vid olika tillstånd (t.ex. depression, ångest, tvång, ätstörningar, stress, insomni och smärta)
  • känna till de huvudsakliga komponenterna i evidensbaserade behandlingar för dessa tillstånd
  • känna till instrument som utvärderar behandling av vanlig psykisk ohälsa samt hur dessa kan tolkas och användas systematiskt inom ramen för ett behandlingsupplägg
  • kunna beskriva hur evidensbaserade behandlingar kan tillämpas inom primärvården, bland annat i form av vägledd självhjälp
  • känna till organisatoriska utmaningar inom primärvården och olika modeller för hållbar förändring i syfte att kunna hjälpa fler och skapa en hållbar miljö för medarbetare
  • kunna använda sig av strukturerade och semi-strukturerade instrument för kartläggning, bedömning och utvärdering av psykisk ohälsa bland patienter inom primärvården
  • kunna tillämpa och anpassa vidmakthållande modeller för psykisk ohälsa med hänsyn till särskilda utmaningar inom primärvården
  • kunna använda sig av ett flertal metoder och tekniker som är användbara i behandling av psykisk ohälsa inom primärvården
  • kunna orientera sig i sitt organisatoriska sammanhang och föreslå förändringar som på sikt både gynnar patienter och ökar personalens kompetens.

Innehåll

Kursen inleds med genomgång av förekomsten av psykisk ohälsa, faktorer såsom skam och stigma som hindrar att många söker professionell hjälp för psykisk ohälsa, samt hur man kan kartlägga och bedöma psykisk ohälsa hos patienter inom primärvården. Kunskaper och färdigheter i bemötande av patienter får en central roll på kursen då detta kan vara avgörande för att patienter ska känna tillit till vårdgivaren och ta emot hjälp för psykisk ohälsa. Kursen ger både breda och fördjupade kunskaper om evidensbaserade behandlingar för olika tillstånd av psykisk ohälsa som är vanligt förekommande inom primärvården (t.ex. ångest och depression, sömnstörningar, ätstörningar, smärta och stress). Vägledd självhjälp som bygger på kognitiv beteendeterapi och andra modeller presenteras och studenten ges tillfälle att öva på färdigheterna. Enskilda metoder och tekniker som kan användas i transdiagnostiska behandlingar presenteras också och det ges utrymme för övning på dessa.
I kursen ingår även kunskaper och färdigheter om kontinuerlig klinisk utvärdering anpassad för ett primärvårdssammanhang. Majoriteten av evidensbaserade behandlingar bygger på längre behandlingstid än vad som ofta tillämpas inom primärvården. Gedigen, kontinuerlig klinisk utvärdering är en central kompetens för att ta ställning till de behandlingsinsatser som ges.
Slutligen diskuteras olika organisatoriska perspektiv och modeller som syftar till att skapa god vård för patienter och ökad kompetens hos personal.

Arbetsformer

Kursinnehållet förmedlas i form av inspelade föreläsningar, presentationer, intervjuer med experter och infografik via KIs lärplattform. Dessutom ingår sju seminarietillfällen då läraren träffar studenterna med syftet att diskutera, problemlösa, svara på frågor, modellera och hjälpa kursdeltagarna omsätta sina kunskaper och färdigheter i praktiken. Kursen förutsätter inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar och aktivt deltagande i minst fem av sju seminarietillfällen. I kursen ingår kortare obligatoriska skriftliga uppgifter och ett fördjupningsprojekt med syfte att hjälpa studenten att uppnå kursens mål.

Examination

Kursen examineras med kortare skriftliga uppgifter under kursens gång, deltagande i minst fem av sju seminarier, samt ett fördjupningsarbete vid kursens slut.

På var och en av de examinerande uppgifterna ges något av betygen Godkänd eller Underkänd.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet. Kursen ges på svenska, men litteraturen är både på svenska och engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Morris, Harry; Golden, Barbara A.; DiTomasso, Robert A. Handbook of Cognitive-behavioral Approaches in Primary Care DiTomasso

Valda kapitel ur fritt tillgängliga böcker och selekterade artiklar kommer också ingå i kurslitteraturen