Kursplan för

Personcentrerad integrerad vård och omsorg, 7,5 hp

Person-Centered Integrated Health and Social Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
2QA341
Kursens benämning
Personcentrerad integrerad vård och omsorg
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2022-12-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och kritiskt reflektera över begreppet personcentrerad integrerad vård och omsorg samt dess olika tillämpningar inom olika vård- och omsorgskontexter
 • analysera en verksamhet utifrån ramverk om personcentrerad integrerad vård och omsorg
 • föreslå och argumentera för lämpliga metoder för att utveckla och implementera personcentrerad integrerad vård och omsorg

Innehåll

Kursen innehåller två moment.

Grunderna i personcentrerad integrerad vård och omsorg, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Inom momentet behandlas

 • ramverk för personcentrerad integrerad vård och omsorg utifrån ett individ-, grupp-, och samhällsperspektiv.
 • kritiskt granskning och analys av personcentrerad integrerad vård och omsorg utifrån studenternas egna verksamhetsområden

Utveckling och implementering av personcentrerad integrerad vård och omsorg, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Inom momentet behandlas

 • hur personcentrerad integrerad vård och omsorg kan utvecklas och implementeras
 • teori om och praktiska metoder för att samskapa personcentrerade integrerade verksamheter, såsom co-design och involvering av patienter/brukare och närstående
 • hur kontextuella faktorer på individ-, grupp-, och organisationsnivå kan påverka utveckling och implementering av personcentrerad integrerad vård och omsorg

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett studentaktiverande, problemorienterat och kollaborativt förhållningssätt där studenter lär sig av, om, och med varandra. Detta innebär att studenten är en aktiv deltagare och medskapare i lärprocessen och ges förutsättningar att ta eget ansvar för sitt lärande, med reflektion och diskussion som viktiga komponenter.

De pedagogiska arbetsformer som används är föreläsningar, workshops, seminarier, individuella studieuppgifter och gruppuppgifter. Teori och begrepp introduceras i litteratur, föreläsningar och workshops och därefter kommer studenterna att utforma förslag på tillämpningar utifrån sin egen verksamhet.

Alla examinationer, seminarier och workshops är obligatoriska.

Examination

Varje moment examineras för sig.

Grunderna i personcentrerad integrerad vård och omsorg
Formerna för examinationer är:

 • Aktivt deltagande i föreläsningar/seminarier med muntlig redovisning.
 • Individuell, skriftlig uppgift där studenten ska analysera en vård- eller omsorgsverksamhet

Utveckling och implementering av personcentrerad integrerad vård och omsorg
Formerna för examinationer är:

 • Aktivt deltagande i föreläsningar/seminarier med muntlig redovisning.
 • Individuellt skriftlig uppgift med muntlig redovisning av utveckling av personcentrerad integrerad vård och omsorg

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Vid underkänt betyg på praktiskt moment har studenten rätt att genomgå examination av det momentet ytterligare en gång.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för försening. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Handbook Integrated Care Amelung, Volker; Stein, Viktoria; Suter, Esther; Goodwin, Nicholas; Nolte, Ellen; Balicer, Ran Ingår i:  Handbook Integrated Care Sök i biblioteket