Kursplan för

Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv, 7,5 hp

Ageing and Health From an Interprofessional Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
2QA344
Kursens benämning
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2022-12-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera olika faktorer som påverkar hälsa och livskvalitet hos äldre personer, med stöd av vetenskapligt underlag och annan relevant litteratur utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv
  • identifiera och förklara arbetssätt, roller och kompetenser vid vård och omsorg av äldre personer med olika grader av sjuklighet och funktionsnedsättning och i olika vårdkontexter
  • skapa en plan för en interprofessionell och hälsofrämjande insatser riktade till en äldre individ eller grupp och argumentera för denna utifrån ett evidensbaserat perspektiv
  • utifrån uppsatta mål presentera förslag på arbetsfördelning i relation till andra professioner och vårdpersonal samt diskutera dess möjligheter och begräsningar

Innehåll

  • evidensbaserat arbetssätt och hälsofrämjande förhållningssätt
  • normalt åldrande samt skador och sjukdomar hos den åldrande människan utifrån ett bio-psyk-socialt perspektiv
  • samsjuklighet och komplexitet inklusive demens
  • hälsoprofessionernas olika roller och teamarbete

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är bland annat inspelade föreläsningar och annan media, e-seminarier, arbete utifrån uppgifter, litteratursökning och rapportskrivande. Obligatorisk närvaro vid fysiska och digitala kursträffar

 

 

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig redovisning, inlämning och redovisning av studieuppgifter. Utöver detta krävs aktivt deltagande i grupparbeten och obligatoriska moment (kursträffar). 

För godkänd kurs krävs godkänd examination och fullföljda obligatoriska utbildningsinslag.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilds skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskirifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre  ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga artiklar.

Lally, Frank; Roffe, Christine Geriatric Medicine: an evidence-based approach