Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i optometri, 15 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Optometry, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Kurskod
2QA347
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i optometri
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2023-12-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Optikerexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet optometri, alternativt sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård. 

För sökande med optikerexamen eller kandidatexamen i huvudområdet optometri krävs ytterligare 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska minst 30 hp vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet optometri.

För sökande med sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård krävs 30 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp inom huvudområdet optometri.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att studenten självständigt ska genomföra ett vetenskapligt arbete och genom detta utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt stimuleras till fördjupning inom huvudområdet optometri som forskningsområde. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar, planera, genomföra, sammanställa, dra slutsatser och presentera resultaten av en egen forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av en uppsats eller ett vetenskapligt manuskript inom givna tidsramar
 • självständigt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för optometri, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • kunna beskriva olika forskningsmetoder inom teoretisk och klinisk optometrisk forskning samt angränsande forskning.

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, värdera och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • ge konstruktiv kritik av en kurskamrats uppsats som opponent vid ett seminarium
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ta ställning till etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • diskutera det egna arbetets relevans för individ och samhälle inklusive begränsningar, möjligheter och människors ansvar för hur vetenskap används
 • identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på studenternas egna initiativ och självständigt arbete. Studenten ska under handledning genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökningar, projektplan, frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Uppsatsen skrivs ensam eller tillsammans med annan student på kursen. Om uppsatsen skrivs i samarbete med annan student, ska dock varje student på anmodan kunna redovisa sitt bidrag i den färdiga uppsatsen. Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet ska motsvara en artikel för en vetenskaplig tidskrift inom optometri.

Arbetsformer

Studenten/ studenterna ska kontakta en handledare som accepterar denna uppgift. Examinator för arbetet utses av ledningen för utbildningen. Projektet ska beskrivas i form av en forskningsplan i samråd med handledare. Innan student kan påbörja projektet ska forskningsplanen granskas och godkännas av examinator och handledare, i syfte att säkerställa att projektet är lämpligt som studentarbete. Först därefter kan datainsamling påbörjas.

Om examensarbetet görs utanför Karolinska Institutet (i Sverige eller utomlands) gäller att studenten ska ha en huvudhandledare på KI, som har ett formellt samarbete med institutionen utanför KI. Studenten ska också ha en handledare på lärosätet/ arbetsplatsen där arbetet genomförs, som fungerar som bihandledare.

Examination

Uppsatsen skrivs självständigt eller tillsammans med annan student på kursen. Om uppsatsen skrivs i samarbete med annan student, ska dock varje student på anmodan kunna redovisa sitt bidrag i den färdiga uppsatsen.

Kursen examineras på följande sätt:
a) skriftlig uppsats, ges betyget U eller G
b) respondentskap (presentation, försvar och diskussion av uppsats), ges betyget U, G eller VG
c) opponentskap på annans uppsats, ges betyget U, G eller VG

Betyg på hel kurs
För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga tre examinationsdelar ovan (a, b och c). 
För VG på hel kurs krävs VG på delarna respondentskap och opponentskap (b och c), samt G på den skriftliga uppsatsen (a).

Vid underkänt respondent- eller opponentskap kommer tilläggsuppgifter krävas av examinator. Vid underkänd uppsats erhåller studenten viss handledning för att uppsatsen ska få betyget Godkänd (G). Inlämningstider för reviderad uppsats och tilläggsuppgifter följer gängse tider för omtentamen.

Riktlinjer vid avbrytande av datainsamling
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students datainsamling om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att forskningspersonernas förtroende för verksamheten riskeras. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att fortsätta datainsamling.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Om examensarbetet inte avslutas inom kurstillfället kan studenten ej räkna med handledning av ursprunglig handledare, vilket kan begränsa möjligheten för studenten att slutföra uppsatsarbetet enligt ursprunglig plan.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.
Den student som vill skriva sin uppsats eller opponera på engelska får göra så.

Litteratur och övriga läromedel

Relevant litteratur inom valt ämnesområde.