Kursplan för

Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer i kirurgisk vård, 7,5 hp

Assessment and Management in Advanced Nursing and Complex Care in Surgical Context, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , VT18
Kurskod
2SP035
Kursens benämning
Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer i kirurgisk vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2015-11-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2017-11-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Antagen till ett specialistsjuksköterskeprogram.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ​ska studenten kunna:

 • Förklara och ​relatera omvårdnadsinterventioner inom kirurgisk vård utifrån symtom och tecken
 • Analysera och värdera teorier och begrepp applicerbara inom avancerad kirurgisk omvårdnad
 • Jämföra internationella förhållanden och förutsättningar för kirurgiska vård

Färdighet och förmåga
Efter kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa och motivera evidensbaserade åtgärder inom kirurgisk vård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ​ska studenten kunna:

 • Värdera betydelsen av teorier och begrepp för ​kvalitetssäker kirurgisk vård
 • Analysera och värdera hur ett etiskt förhållningssätt ​tillämpas i komplex ​kirurgisk vård och omvårdnad
 • Reflektera över och värdera hur migration påverkar omvårdnaden inom kirurgisk kontext
 • Värdera sitt behov av kunskap och självständigt ansvara för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

 

 • Symtom och tecken på ohälsa och sjukdom i kirurgisk vård
 • Pre- och postoperativ omvårdnad vid korta vårdtider
 • Teorier och begrepp tillämpliga inom avancerad ​kirurgisk omvårdnad
 • Symtomteorier inom omvårdnad och dess tillämpning
 • ​Personcentrering i kirurgisk vård​
 • Migration och internationella perspektiv på kirurgisk vård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, ​litteraturstudier, seminarium och​studieuppgifter.
 
Obligatoriska moment är seminarium ​och studieuppgifter.

​Frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag:
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildnignsinslag kan tas igen. Innan studenten delatgit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker genom ​individuell examination och ​ deltagande vid seminarium.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. ​Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

 

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Benner, Patricia E.; Tanner, Christine A.; Chesla, Catherine A. Expertise in nursing practice : caring, clinical judgment & ethics
E-hälsa : innovationer, metoder, interventioner och perspektiv Gard, Gunvor; Melander Wikman, Anita
Ortopedisk vård och rehabilitering Hommel, Ami; Bååth, Carina
Omvårdnad & kirurgi Kumlien, Christine; Rystedt, Jenny
Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar Lindwall, Lillemor
Lindwall, Lillemor; Post, Iréne von Perioperativ vård : att förena teori och praxis
Smith, Joyce; Roberts, Rachel Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv : en introduktion till kliniska observationer
Reviewing research evidence for nursing practice [Elektronisk resurs] : systematic reviews Webb, Christine; Roe, Brenda H.
Smärta och smärtbehandling Werner, Mads; Leden, Ido
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd

Fördjupningslitteratur

Förutom rekommenderad litteratur ingår även vetenskapliga artiklar som studenten söker själv via KI-bibliotekets databaser.