Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp

Scientific Theory and Research Methods in Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT20 , VT21 , VT22 , VT23
Kurskod
2SP050
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-10-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadvetenskap med inriktning mot specialistområdet.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och integrera vetenskaps- och kunskapsbegrepp relaterade till huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga resultat från kvantitativ och kvalitativ forskning med relevans för omvårdnad inom specialistområdet
 • utifrån ett eget formulerat syfte och frågeställningar, bedöma och analysera styrkor och svagheter med olika forskningsmetoder
 • tillämpa och värdera forskningsetiska aspekter inom specialistområdet
 • tillämpa forskningsprocessen samt god akademisk sed och referenshantering vid det vetenskapliga skrivandet

Innehåll

I kursen ingår att redogöra för begrepp inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet, formulera syfte och frågeställningar samt argumentera för olika metodval och etiska aspekter.

 • användning av vetenskapliga metoder i omvårdnadsforskning relaterat till specialistområdet
 • bedömning och värdering av kvalitativ och kvantitativ omvårdnadsforskning (induktion, deduktion, validitet, reliabilitet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet)
 • tillämpning av forskningsetiska principer
 • tillämpning av god akademisk sed och referenshantering vid vetenskapligt skrivande
 • fördjupning i forskningsdesigner inom kvantitativ (experimentell och icke experimentellforskningsdesign) och kvalitativ forskning samt systematisk litteraturstudie.
 • val av designer samt metoder för urval (strategiskt, randomiserat) datainsamling (frågeformulär, intervjuer, observationer) och analys (deskriptiv och analytisk statistik; beskrivande och tolkande kvalitativ analys) relaterade till syfte och frågeställningar

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella uppgifter, gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. 

Utbildningen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. 

Lärarstöd ges via nätbaserad lärplattform. Antalet fysiska träffar är begränsat till max 4 dagar. Övrig tid bedrivs studierna via nätbaserad lärplattform. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras individuellt och i  grupp, dels genom två inlämningsuppgifter, dels genom  webbaserade  tentamina samt genom obligatoriskt seminarium. Betyg sätts av examinator. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges minst tre examinationstillfällen enligt denna kursplans tidigare ordning under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur inom
valt ämnesområde tillkommer.

Bettany-Saltikov, Josette; McSherry, Robert How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Helgesson, Gert Forskningsetik
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice
Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa
Zelano, Johan Att skriva akademiskt : inom vård och medicin