Kursplan för

Omvårdnad inom intermediärvård, 7,5 hp

Intermediate Care Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
2SP333
Kursens benämning
Omvårdnad inom intermediärvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2022-09-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i avancerad klinisk omvårdnad inom intermediärvård.

Lärandemål
Kunskap och förståelse

 • Självständigt identifiera, bedöma och analysera komplexa omvårdnadsbehov hos patienter inom intermediärvård
 • Redogöra för och analysera teamarbetets och ledarskapets betydelse för intermediär omvårdnad
 • Identifiera symptom och tecken på hotande svikt av vitala funktioner samt initiera och motivera relevanta interventioner
 • Analysera och reflektera över användandet av teknisk utrustning samt bedöma och värdera innebörden av resultat och mätvärden 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera och reflektera över intermediärvårdspatientens och närståendes välbefinnande och sitt eget förhållningssätt utifrån etiska principer, samhälleliga aspekter och mänskliga rättigheter

Innehåll

Kursen inbegriper undervisning inom följande områden:

 • Bedömning, prioritering och utvärdering av omvårdnadsbehov samt genomförande av omvårdnadshandlingar vid intermediärvård
 • Övervakning och åtgärder vid andningssvikt såsom artärpunktion, högflödesbehandling och noninvasiv ventilation
 • Övervakning och åtgärder vid cirkulationssvikt, såsom behandling med vasoaktiva läkemedel, arytmiövervakning, kontinuerlig invasiv blodtrycksmätning och hantering av artärkateter
 • Övervakning och åtgärder vid akuta tillstånd såsom sepsis, förgiftningar, kirurgiska komplikationer och syra-basrubbningar
 • Teamsamverkan och ledarskap inom intermediärvård
 • Patientsäkerhet vid användning av medicinsk teknik
 • Jämlik vård och etiskt förhållningssätt vid intermediärvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserade hjälpmedel samt färdighetsträning på kliniskt träningscenter.

Kursen ges som distansutbildning med stöd av en nätbaserad lärplattform. I kursen ingår ca 6 digitala kursdagar och ca 4 fysiska träffar på kursorten.


I kursschemat är obligatoriska moment angivna. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras med:
1) en individuell skriftlig hemtentamen där studenten ska uppvisa förmåga att kunna identifiera, bedöma och hantera hotande svikt i vitala funktioner och komplexa omvårdnadsbehov vid intermediärvård samt analysera och reflektera över användandet av teknisk utrustning, samt

2) ett seminarium där studenten ska uppvisa förmåga att analysera och reflektera över teamarbetet och ledarskapets betydelse samt intermediärvårdspatientens och närståendes välbefinnande och sitt eget förhållningssätt utifrån etiska principer, samhälleliga aspekter och mänskliga rättigheter.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Artiklar, länkar och ytterligare litteratur kan tillkomma utifrån föreläsares anvisningar och rekommendationer.

Att övervaka patienter med livshotande sjukdom Jevon, Philip; Ewens, Beverley Lindelöf, Inger
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim
Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis Fagerström, Lisbeth
Intensivvård Rubertsson, Sten; Larsson, Anders; Lipcsey, Miklos; Smekal, David