Kursplan för

Klinisk odontologi 2, 21 hp

Clinical Odontology 2, 21 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT13 , HT14 , VT15 , HT18 , HT20
Kurskod
2TL016
Kursens benämning
Klinisk odontologi 2
Hp
21 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Programnämnden för tandläkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-08-24
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser termin 1 till 4 är godkända.

Student som underkänts på den kliniska färdighetsträningen till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig att återuppta den kliniska färdighetsträningen först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen innehåller 6 moment.

Parodontologi 2, 5,2 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Utvärdera egen insats av mekanisk infektionsbehandling
 • Beskriva läkningsförloppet efter parodontal behandling
 • Visa kännedom om ocklusion- och bettförhållandens betydelse för sjukdomsutveckling i de parodontala vävnaderna
 • Visa kunskap om systemsjukdomars och riskfaktorers inverkan på parodontal sjukdom, sjukdomsprogression och prognosbedömning
 • Visa kunskap om instrument och deras användning vid parodontal kirurgi samt under handledning utföra parodontalkirurgisk lambåoperation
 • Utföra suturering efter parodontalkirurgiska ingrepp
 • Förklara förändringar i den orala biofilmens mikrobiologi i samband med parodontal sjukdomsutveckling
 • Visa kunskap om nationella riktlinjer för parodontalkirurgisk behandling
 • Visa kunskap om nationella riktlinjer för antibiotikaanvändning vid parodontal behandling

Cariologi 2, 5,7 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa kunskap om den vetenskapliga grunden för kariesprocessens dynamik vid kariesprogression samt ha kunskap om kariesprocessens mikrobiologi
 • Redogöra för hårdvävnadsförändringar vid kariesprogression och vid stegvis kariesexkavering
 • Visa kunskap om den vetenskapliga grunden för kariesdiagnostik samt ha insikt i aktuell forskning.
 • Under handledning utreda kariessjukdomens angrepps- och resistensfaktorer samt diagnosticera kariesaktivitet och kariesrisk på den enskilda patienten.
 • Under handledning identifiera och värdera kliniska kariesangrepp och planera lämplig terapi
 • Utforma individuella profylaxprogram och vid behov planera lämplig konserverande behandling
 • Informera patienter om profylax mot karies samt motivera till livsstils- och kostförändringar
 • Exkavera karies under lärarhandledning samt preparera kaviteter och utföra tandfyllningar på patient
 • Bedöma tandfyllningars kvalitet

Endodonti 1, 4,3 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa kunskap om tandens stödjevävnader samt olika tandgruppers rot- och pulpaanatomi
 • Visa kunskap om undersökningsmetodik och diagnostiska metoder för patologiska tillstånd i pulpa och periradikulära vävnader samt de behandlingsprinciper som finns för dessa sjukdomstillstånd
 • Visa kunskap om orsak till irreversibla pulpaskador vid ingrepp i tandens hårdvävnader
 • Visa kännedom om rotbehandlingsmetoder, samt kunna utföra dessa på artificiella tänder
 • Visa kunskap om hygien- och aseptiska rutiner för kliniskt endodontiskt arbete
 • Visa kännedom om endodontiska metoders och materials inverkan på miljö, patient och allmänhälsa

Orofacial smärta och käkfunktion 1, 0,5 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa goda kunskaper om käksystemets anatomi och funktion, ocklusionen samt trigeminussystemet
 • Visa översiktliga kunskaper om temporomandibulär dysfunktion (TMD), dvs. de tillstånd som kan drabba käksystemet
 • Självständigt ta alginatavtryck av överkäke och underkäke samt utföra bettregistrering i retruderad kontaktposition
 • Identifiera patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning i allmäntandvården

Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 1, 4,3 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa kännedom om funktionella och psykosociala konsekvenser av tandförluster och dess påverkan på allmänhälsa
 • Visa kännedom om protetiska metoder för att återskapa tuggfunktion och estetetik
 • Förklara grundläggande nomenklatur och begrepp inom behandlingsåtgärder för tandstödd protetik
 • Visa kännedom om indikationer för val av fast tandstödd protetisk konstruktion
 • Utföra grundläggande preparationstyper inom tandstödd protetik inklusive rotrymning och stiftpreparation på enrotig rotfylld tand
 • Känna till risker och komplikationer vid preparation för tandstödd protetik
 • Ta avtryck av en preparation samt slå ut gipsmodeller
 • Bedöma kvaliteten på avtryck och framställd gipsmodell    
 • Visa kännedom om, och på ett säkert sätt kunna hantera, material för avtryck och temporära ersättningar
 • Visa kunskap om hur man på ett resursmedvetet sätt använder material och produkter med hänsyn till miljö och ekonomi

Integrerad klinisk vuxentandvård 2, 1,0 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa omdöme att arbeta så att patientsäkerheten inte äventyras
 • Visa ett respektfullt uppträdande mot patienter, andra studenter, lärare och personal
 • Redovisa pågående och planerad behandling av egna patienter som inkluderar god journalföring i enlighet med gällande lagar och förordningar
 • Under handledning planera och utföra en övergripande sjukdomsinriktad behandling innefattande bedömning av patientens allmänna hälsa
 • Redovisa och reflektera över genomförd patient behandling
 • Visa goda kunskaper om hygien- och smittskyddsrutiner och kunna följa klinikens miljöcertifierade avfalls- och källsorteringsrutiner

Innehåll

Kursen innehåller 6 moment.

Parodontologi 2, 5.2 hp

Betygsskala: GU
 • Föreläsningar omfattande parodontalsjukdomars kliniska manifestationer och riskfaktorer
 • Föreläsningar omfattande sårläkning och indikationer och tekniker för parodontal kirurgi
 • Praktiska övningar i demonstrations- och seminarieform.
 • Undersöknings- och behandlingsmoment övas på griskäke och på patient under lärares handledning
 • Klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling

Cariologi 2, 5.7 hp

Betygsskala: GU
 • Föreläsningarna omfattar kariesprocessens mikrobiologi, histopatologi och principer för tandfärgade fyllningsmaterial
 • Fördjupningsseminarier om kariesdiagnostik, risk och prognosbedömning utgående från aktuell vetenskaplig litteratur
 • Övningar i kariesdiagnostik, terapiplanering och praktiskt utförande av restaurativ behandling sker på en simulerad patient
 • Praktiska tillämpningsövningar i torrläggningsteknik
 • Klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling

Endodonti 1, 4.3 hp

Betygsskala: GU
 • Föreläsningar omfattande undersökningsteknik och diagnostik av pulpala och periradikulära sjukdomstillstånd, pulpa- och rotanatomi, cavumpreparation, rotkanalspreparation och rotfyllning
 • Diagnostik övas under lärarhandledning
 • Endodontisk teknik övas i det prekliniska momentet genom eget arbete på artificiella tänder under lärares handledning
 • Patientdemonstrationer avseende endodontisk behandling

Orofacial smärta och käkfunktion 1, 0.5 hp

Betygsskala: GU
 • Föreläsningar med tillhörande praktisk tillämpningsövning av det normala käksystemets anatomi och funktion
 • Föreläsningar med kunskapsorientering om de vanligaste smärttillstånden i käkleder och käkmuskler samt etiologi
 • Avtryckstagning med alginat och bettregistrering på kamrat inför framställning av plan bettskena

Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 1, 4.3 hp

Betygsskala: GU
 • Teoretiska kunskaper om preparation för tandstödda protetiska konstruktioner undervisas vid föreläsningar och seminarier.
 • Praktiskt och manuellt utförande undervisas vid demonstrationer och tränas vid både lärarlett och självständigt praktiskt preparationsarbete på fantommodell. 

Integrerad klinisk vuxentandvård 2, 1.0 hp

Betygsskala: GU
 • Kliniska kompetenser i kursens ingående ämnen utifrån en helhetssyn på patienten.​

Arbetsformer

Parodontologi 2, 5,2 hp

 • Föreläsningar och seminarier
 • Demonstrationer med preklinisk färdighetsträning
 • Klinisk färdighetsträning

Seminarier, demonstrationer är obligatoriska.  Färdighetsträningen är obligatorisk.

Cariologi 2, 5,7 hp

 • Föreläsningar samt seminarier
 • Demonstrationer
 • Klinisk färdighetsträning

Seminarier, övningar och demonstrationer är obligatoriska. Den kliniska färdighetsträningen är obligatorisk.

Endodonti 1, 4,3 hp

 • Föreläsningar
 • Demonstrationer
 • Preklinisk färdighetsträning

Seminarier, demonstrationer och preklinisk färdighetsträning är obligatoriska.

Orofacial smärta och käkfunktion 1, 0,5 hp

 • Föreläsningar
 • Klinisk färdighetsträning.

Seminarier, demonstrationer och klinisk färdighetsträning är obligatoriska.

Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 1, 4,3 hp

 • Föreläsningar
 • Demonstrationer
 • Grupparbete
 • Seminarier
 • Preklinisk färdighetsträning.

Seminarier, demonstrationer och preklinisk färdighetsträning är obligatoriska.

Integrerad klinisk vuxentandvård 2, 1,0 hp

 • Gruppmöten med redovisning av pågående patientarbete
 • Klinisk färdighetsträning

Gruppmöten och klinisk färdighetsträning är obligatorisk.
 
För samtliga moment gäller:
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Parodontologi 2, 5,2 hp

 • Muntlig examination
 • Strukturerat praktiskt prov
 • Klinisk prestation

Cariologi 2, 5,7 hp

 • Skriftlig examination
 • Skriftlig redovisning och preklinisk prestation
 • Klinisk prestation

Endodonti 1, 4,3 hp

 • Skriftlig examination
 • Strukturerat praktiskt prov

Orofacial smärta och käkfunktion 1, 0,5 hp

 • Klinisk prestation

Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 1, 4,3 hp

 • Klinisk prestation

Integrerad klinisk vuxentandvård 2, 1,0 hp

 • Klinisk prestation och skriftlig inlämningsuppgift. 

För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Icke-kliniska och prekliniska examinationer: Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Kliniska examinationer: studenten har rätt att genomgå kliniska moment två gånger.

Avbryta den kliniska färdighetsträningen
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till klinisk färdighetsträning på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT20. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT21/HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Parodontologi 2

Obligatorisk litteratur

Lang, Niklaus P; Lindhe, Jan Clinical periodontology and implant dentistry
Kronisk parodontit, prevention, diagnostik och behandling. SBU rapport 169, 2004.
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_ONR=10263363

Rekommenderad litteratur

Klinge, Björn; Gustafsson, Anders Parodontit: en introduktion
Tandläkartidningen 2004:96:1, 22-73. Temanummer Parodontologi I. Tandläkartidningen 2004:96: 32-74. Temanummer Parodontologi II.

Cariologi 2

Obligatorisk litteratur

Lamont, Richard J. Oral microbiology and immunology
Summitt, James B. Fundamentals of operative dentistry : a contemporary approach
Kidd, Edwina A. M Essentials of dental caries: the disease and its management
SBU-rapport 2002: Att förebygga karies: en systematisk litteraturöversikt.
SBU-rapport 2002 (ISBN 918789081X): Dental caries, Karies, bibliografi, Evidence-based medicine. Volume 161, p. 372
SBU-rapport 2007: Karies-diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling: en systematisk litteraturöversikt.
SBU-rapport 2007 (ISBN 9185413216): Tandvård, Dental Care, Karies, Dental Caries. Volume 188, p. 403
Kliniska anvisningar för Studenternas vuxenklinik

Rekommenderad litteratur

Mjör, Ivar Andreas Pulp-dentin biology in restorative dentistry
Fejerskov, Ole.; Kidd, Edwina A. M. Dental caries : the disease and its clinical management

Endodonti 1

Obligatorisk litteratur

Kurskompendier i preklinisk endodonti och demonstrationskurs samt behandlingsanvisingar.

Bjørndal, Lars; Kirkevang, Lise-Lotte; Whitworth, John M. Textbook of endodontology

Orofacial smärta och käkfunktion 1

Okeson, Jeffrey P. Management of temporomandibular disorders and occlusion

Obligatorisk litteratur

Kurskompendier

Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 1

Obligatorisk litteratur

Milleding, Percy Kron- och broprotetisk preparationslära
Kurskompendier

Rekommenderad litteratur

Milleding, Percy G. Preparations for fixed prosthodontics
Henningson, Christer; Edström, Gunnar, Avtryck vid kron- och broprotetik.
Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei, Contemporary fixed prosthodontics,
A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.

Integrerad klinisk vuxentandvård 2

Kliniska anvisningar för studenternas vuxenklinik.
Kompendier