Kursplan för

Att utvecklas till tandläkare 3, 3 hp

To become a dentist 3, 3 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , HT14 , VT17 , VT18
Kurskod
2TL017
Kursens benämning
Att utvecklas till tandläkare 3
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Programnämnden för tandläkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-11-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser på termin 1 till 4 är godkända.

Mål

Efter avslutad kurs kan studenten

 • Översiktligt redogöra för psykiatriska diagnoser och sjukdomar av betydelse för tandhälsa.
 • Redogöra för den inlärningsteoretiska och kognitionspsykologiska bakgrunden för tandvårdsrädsla, hur den uppstår, hur den vidmakthålls samt hur den behandlas.
 • Redogöra för och tillämpa kommunikations- och samtalsmetoder relevanta i ett tandvårdssammanhang och av vikt för ett professionellt förhållningssätt.
 • Redogöra för och tillämpa inlärningspsykologiska, kognitiva och beteendemedicinska modeller för att påverka beteenden som främjar oral hälsa hos patienter.
 • Förklara hur olika psykologiska modeller kan främja den egna professionella och personliga utvecklingen.

Innehåll

 • Psykologi i tandvården, introduktion, tandvårdsrädsla och KBT, samarbete mellan tandläkare och psykolog
 • Psykiatriska diagnoser och KBT-förhållningssätt, för barn, ungdomar och vuxna
 • Inlärningspsykologi
 • Kognitiv- och social kognitiv psykologi
 • Kommunikationspsykologi och motiverande samtal
 • Professionell och personlig utveckling genom tillämpning av psykologiska modeller

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, praktiska övningar, grupparbete och seminarier.

Seminarier och praktiska övningar är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Digitala delprov och skriftlig sluttentamen.

För godkänt resultat krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen gavs för sista gången VT21 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT21/VT22 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Shahnavaz, Shervin Tandvårdspsykologi

Kompendier utarbetade av kursgivarna

Rekommenderad litteratur

Shahnavaz, Shervin Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents with Dental Phobia
Psykologilexikon
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap