Kursplan för

Klinisk odontologi 3, 24 hp

Clinical Odontology 3, 24 credits

Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT13 , HT14 , VT15 , VT16 , VT18 , VT20
Kurskod
2TL018
Kursens benämning
Klinisk odontologi 3
Hp
24 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Programnämnden för tandläkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-11-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser på termin 1 till 4 är godkända.

Student som underkänts på den kliniska färdighetsträningen till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig att återuppta den kliniska färdighetsträningen först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen innehåller åtta moment:

Parodontologi 3, 1,4 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Självständigt undersöka, diagnostisera och terapiplanera patienter med olika grad av parodontal sjukdom
 • Självständigt utvärdera behandlingsresultat efter icke-kirurgisk mekanisk infektionsbehandling samt diagnosticera och föreslå när kirurgisk intervention ytterligare kan förbättra parodontal läkning
 • Uppvisa kunskap om och redogöra för konventionella parodontalkirurgiska tekniker samt diskutera och föreslå metoder för parodontal regeneration
 • Planera och under handledning utföra parodontalkirurgi
 • Upprätta och föreslå ett program för parodontal uppföljningsvård anpassat till individuella orala och allmänna riskfaktorer och prognos
 • Uppvisa kunskap om verkningsmekanismer och biverkningar hos produkter avsedda för oral egenvård samt värdera dessas effekter på individen och miljön
 • Värdera sina kunskaper med ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till vetenskaplig evidens och etablerade behandlingsmetoder
 • Handlägga patienter med parodontit i allmäntandvård och förklara hur samverkan med övrig tand- och sjukvård bör ske för att utforma en optimal vård för patienter med progredierande/och - eller aggressiv sjukdom
Cariologi 3, 2,9 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Uppvisa kunskap om den vetenskapliga grunden till fluors metabolism och effekt på biologisk vävnad samt bedöma och teoretisera denna kunskap i patientbehandlingen
 • Diskutera mikroorganismers relation till karies och hur bakteriefloran påverkas av patientrelaterade faktorer som kost och munhygien, samt vid användning av antibakteriella medel
 • Uppvisa kunskap om mekanismerna och metoder för blekning av vitala och nonvitala tänder
 • Självständigt utreda kariessjukdomens angrepps- och resistensfaktorer samt diagnosticera kariesaktivitet och kariesrisk på den enskilda patienten.
 • Självständigt identifiera och värdera kliniska kariesangrepp och planera lämplig terapi
 • Självständigt utforma individuella profylaxprogram samt planera och genomföra profylaktisk- och konservativ cariologisk behandling.
 • Självständigt utvärdera utförd cariologisk behandling samt föreslå ett program för uppföljningsvård anpassat till individuella riskfaktorer och prognos
Endodonti 2, 1,4 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Under handledning undersöka och diagnostisera patologiska tillstånd i pulpa och periradikulär vävnad
 • Redogöra för etiologi och patogenes för sjukdomar i pulpa och periradikulära vävnader
 • Under handledning utföra en klinisk behandling enligt principerna för pulpektomi och konserverande rotbehandling
 • Under handledning använda teknik för bakteriologisk provtagning från rotkanal och tolka resultatet och eventuella konsekvenser
 • Uppvisa kunskap om hur endodontisk behandling dokumenteras enligt journalföringslagen och principerna för debitering enligt tandvårdsstödet
 • Tillämpa hygien- och aseptiska rutiner som gäller för kliniskt endodontiskt arbete
 • Uppvisa kunskap om hur produkter och material som används inom endodonti påverka allmänhälsa, oral hälsa och miljö
 • Uppvisa kunskap om nationella riktlinjer för behandling av sjukdomar i tandpulpan och periradikulära vävnaderna
Orofacial smärta och käkfunktion 2, 1 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Uppvisa goda kunskaper om klinisk undersökning av käksystemet
 • Uppvisa goda kunskaper om behandling med bettskena samt rörelseträning
 • Självständigt utföra en förenklad klinisk undersökning av käksystemets funktion
 • Under handledning slipa in och lämna ut en plan bettskena samt kontrollera dess funktion
 • Identifiera och under handledning behandla patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning i allmäntandvården
Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 2, 8,5 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Redogöra för sammansättning och egenskaper för de material som används i tandvården, särskilt avseende material för fast och avtagbar protetik inklusive hjälpmaterial
 • Redogöra för materialval och framställningsprocesser för olika typer av fast och avtagbar protetik inklusive påverkan på patient, personal och miljö
 • Uppvisa kunskap om faktorer av betydelse för den färdiga konstruktionen passform och hållfasthet
 • Uppvisa kunskap om regelverket om medicintekniska produkter och vara orienterad om begreppet kvalitetssäkring vid framställning av tandtekniska ersättningar
 • Kritiskt granska och värdera kommersiella och icke-kommersiella källor för inhämtning av information om dentala materials egenskaper och sammansättning
 • Uppvisa kunskap om faktorer av betydelse för att kunna genomföra en preprotetisk bettanalys
 • Uppvisa kunskap om olika framställningstekniker för tandstödd protetik
 • Uppvisa kunskap om cement och cementeringstekniker samt bondingsteknik för fastsättning av tandstödd protetik
 • Preparera för tandstödd protetik på fantompatient
 • Genomföra rotrymning för stiftpreparation i flerrotig rotfylld tand
 • Ta avtryck för kron- och broprotetik
 • Framställa optimala temporära ersättningar
 • Putsa och polera metallegeringar och dentalkeramiska material
 • Under handledning använda CAD CAM teknik för framställning av krona inklusive porslinsmålning och bränning
 • Uppvisa kunskap om grundprinciperna inom porslinsuppläggning, porslinsbränning estetik och färglära
 • Genomföra de behandlingssteg som ingår i att framställa en tanduppsättning för total plattprotes på fantom
 • Använda material och produkter på ett resursmedvetet sätt med hänsyn till miljö och ekonomi
Protetik 1, 6,2 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Uppvisa kunskap om funktionella och psykosociala konsekvenser av tandförluster och dess påverkan på allmänhälsa
 • Uppvisa kunskap om protetiska metoder för att återskapa tuggfunktion och estetetik
 • Analysera betydelsen av cariologisk och parodontal sjukdom samt endodontiskt status utifrån ett protetiskt perspektiv
 • Redogöra för indikationer för val av fast tandstödd protetisk konstruktion och under handledning utforma en behandlingsplan
 • Uppvisa kunskap och förståelse för ocklusion- och bettförhållandens betydelse vid behandling med tandstödd protetik
Oral kirurgi 1, Extraktionslära, 1,4 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Uppvisa ett etiskt och empatiskt förhållningssätt gentemot patienten i behandlingssituationen
 • Under handledning genomföra preoperativ medicinsk riskbedömning samt bedöma tandextraktionens svårighetsgrad
 • Inhämta samtycke till föreslagen terapi samt ge pre- och postoperativ patientinformation
 • Redogöra för indikationer för antibiotikaprofylax och antibiotikaterapi samt antibiotikas effekter på patient och miljö
 • Redogöra för namn och funktion på instrument som används vid tandextraktion
 • Förklara och redogöra för indikationer och metoder vid okomplicerad tandextraktion
 • Praktiskt planera och genomföra okomplicerade extraktioner på ett hygieniskt och patientsäkert sätt
 • Redogöra för komplikationer som kan uppstå vid tandextraktionen samt peri- och postoperativ handläggning
 • Redogöra för åtgärder för att minska postoperativ blödning
 • Suturera med enkel sutur, samt känna till olika suturmaterial och deras användningsområden
 • På ett säkert sätt hantera riskavfall enligt avfalls- och smittskyddsrutin
 • Uppvisa kunskap om postoperativ smärtlindring i samband med dentoalveolärkirurgiska ingrepp och preparatens interaktion med patientens allmänhälsa
 • Utvärdera och bedöma läkningsprocessen efter dentoalveolär kirurgi
 • Undersöka och identifiera avvikelser i den orala slemhinnan samt föreslå lämplig diagnostisk metod
Integrerad klinisk vuxentandvård 3, 1,2 hp
Studenten skall efter kursen kunna:
 • Visa empatisk förmåga samt skapa kontakt och kommunicera med patienter, medarbetare och företrädare för tand- och sjukvård
 • Självständigt omhänderta tilldelade patienter med gott omdöme
 • Visa klinisk mognad i patientomhändertagande och kliniska arbete genom att: - Uppvisa kunskaper och färdigheter att behandla patienterna utan att de skadas eller att risk för skada uppkommer i samband med undersökning eller behandling, - Uppvisa omdöme att arbeta så att patientsäkerheten inte äventyras på grund av självsvåldigt handlande eller vägran att följa hygien- eller säkerhetsföreskrifter, - Uppvisa ett sådant förhållningssätt att patienten eller anhöriga inte känner sig hotade eller kränkta
 • Under handledning prioritera och planera olika behandlingsmoment på tilldelade patienter
 • Göra en övergripande sjukdomsinriktad behandlingsplanering
 • Under handledning utvärdera och analysera genomförd behandling med fokus på patientens mun- och allmänhälsa
 • Uppvisa insikt i övrig tandvårdspersonals kunskap och behörighet samt ha förmåga att samarbeta med personal i tandvårdsteamet
 • Redovisa pågående och planerad behandling på samtliga tilldelade patienter som inkluderar god journalföring i enlighet med gällande lagar och förordningar
 • Tillämpa hygien- och smittskyddsrutiner och följa klinikens miljöcertifierade avfalls-och källsorteringsrutiner
 • I sin patientbehandling använda material och produkter på ett resursmedvetet sätt med hänsyn till miljö och ekonomi
 • Uppvisa kunskap om och under handledning tillämpa Tandvårdsstödet på utförda behandlingar 

Innehåll

Kursen omfattar 8 moment.

Parodontologi 3, 1.4 hp

Betygsskala: GU

Undersökning, diagnostik, terapiplanering och prognosbedömning av patienter med olika grad av parodontal sjukdom. Mekanisk infektionsbehandling (depurations-) likaledes vid olika grad av parodontal sjukdom. Antimikrobiell och parodontalkirurgisk behandling. Mucogingival kirurgi och regenerativ parodontal kirurgi. Riskfaktorers inverkan på parodontala sjukdomar samt parodontitens etiologi och patogenes.


Cariologi 3, 2.9 hp

Betygsskala: GU

Fluorkunskap, tandhårdvävnaden - defekter och behandling, samt avancerad fyllningsteknik. Oral mikrobiologi. Kariessjukdomens angrepps- och resistensfaktorer samt kariesaktivitet och kariesrisk. Genomförande och utvärdering av cariologisk behandling.


Endodonti 2, 1.4 hp

Betygsskala: GU

Bedömning av endodontiska tillstånd, diagnostik av odontologiska smärttillstånd, behandling av traumaskadade tänder, endodontisk mikrobiologi, desinfektion av infekterade rotkanalsystem, rotkanalsrensningens problematik, samt komplikationer vid kliniskt arbete.


Orofacial smärta och käkfunktion 2, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Identifiering av patienter med orofacial smärta och nedsatt käkfunktion. Undersökning av käksystemet. Bettfysiologisk behandling av patienter inom allmäntandvården. Provning, inslipning, utlämning och kontroll av plan bettskena.


Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 2, 8.5 hp

Betygsskala: GU

Material och framställningsprocesser för fast och avtagbar protetik. Teori inom tandteknik, tandstödd protetik och total plattprotetik. Protetisk behandling. CAD CAM teknik.


Protetik 1, 6.2 hp

Betygsskala: GU

Terapiplanering och arbetsgång vid behandling med tandstödd protetik, metoder för avtryckstagning, friläggning av den preparerade tanden, cement-cementering, uppföljning, ekonomi och tillämpning av tandvårdsstödet.


Oral kirurgi 1, Extraktionslära, 1.4 hp

Betygsskala: GU

Indikationer och metoder för tandextraktion. Komplikationer vid extraktion. Antibiotika och anestesiteknik. Hantering av riskavfall. Oralmedicinska avvikelser i den orala slemhinnan, samt diagnostiska metoder. Planering och genomförande av extraktioner.


Integrerad klinisk vuxentandvård 3, 1.2 hp

Betygsskala: GU

Kliniska kompetenser i kursens ingående ämnen utifrån en helhetssyn på patienten.


Arbetsformer

Parodontologi 3, 1,4 hp
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Gruppövningar
 • Projektarbete med fördjupningsuppgift och muntlig redovisning
Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandlingSamtliga seminarier, gruppövningar, projektredovisning är obligatoriska. Den verksamhetsförlagda kliniska färdighetsträningen med eget patientarbete är obligatorisk.


Cariologi 3, 2,9 hp
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling
Samtliga seminarier är obligatoriska. Den verksamhetsförlagda kliniska färdighetsträningen med eget patientarbete är obligatoriskt.


Endodonti 2, 1,4 hp
 • Föreläsningar
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling
Den verksamhetsförlagda kliniska färdighetsträningen med eget patientarbete är obligatorisk.
 

Orofacial smärta och käkfunktion 2, 1 hp
 • Föreläsningar
 • Praktiska kliniska tillämpningsövningar
Kliniska tillämpningsövningar är obligatoriska.
 

Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 2, 8,5 hp
 • Föreläsningar
 • Gruppseminarier
 • Muntliga gruppredovisningar av fördjupningsuppgifter
 • Gruppdemonstrationer
 • Färdighetsträning på fantompatient i prekliniskt laboratorium
Samtliga seminarier, gruppövningar, demonstrationer och projektredovisningar är obligatoriska. Färdighetsträning på fantompatient i prekliniskt laboratorium är obligatorisk.
 

Protetik 1, 6,2 hp
 • Föreläsningar
 • Kliniska demonstrationer med praktiska tillämpningsövningar
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling
Kliniska demonstrationer och praktiska tillämpningsövningar är obligatoriska. Den verksamhetsförlagda kliniska färdighetsträningen med eget patientarbete är obligatorisk.
 

Oral kirurgi 1, Extraktionslära, 1,4 hp
 • Föreläsningar
 • Kliniska demonstrationer med praktiska tillämpningsövningar
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling
Kliniska demonstrationer och tillämpningsövningar är obligatoriska. Den verksamhetsförlagda kliniska färdighetsträningen med eget patientarbete är obligatorisk.


Integrerad klinisk vuxentandvård 3:,1,2 hp
 • Redovisning över pågående och planerad patientbehandling
 • Verksamhetsförlagd färdighetsträning med egen patientbehandling
Redovisning av pågående och planerat patientarbete är obligatoriskt. Den verksamhetsförlagda kliniska färdighetsträningen med eget patientarbete är obligatorisk.
 

För samtliga moment gäller:
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Parodontologi 3, 1,4 hp
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsuppgift i seminarieform
 • Muntlig och skriftlig redovisning av varje enskild genomförd patientbehandling vid s.k. klinisk examination som inkluderar fallpresentation, klinisk genomgång av utfört arbete, samt genomgång av skriftliga journalhandlingar inklusive epikris
Cariologi 3, 2,9 hp
 • Muntlig redovisning i seminarier
 • Muntlig och skriftlig redovisning av varje enskild genomförd patientbehandling vid s.k. klinisk examination som inkluderar fallpresentation, klinisk genomgång av utfört arbete, samt genomgång av skriftliga journalhandlingar inklusive epikris
Endodonti 2, 1,4 hp
 • Muntlig och skriftlig redovisning av varje enskild genomförd patientbehandling vid s.k. klinisk examination som inkluderar fallpresentation, klinisk genomgång av utfört arbete, samt genomgång av skriftliga journalhandlingar inklusive epikris
Orofacial smärta och käkfunktion 2, 1 hp
 • Digital tentamen
 • Formativ examination/bedömning under det fortlöpande kliniska momentet
Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 2, 8,5 hp
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig redovisning i seminarieform
 • Godkänd preklinisk prestation
Protetik 1, 6,2 hp
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig och skriftlig redovisning av varje enskild genomförd patientbehandling vid s.k. klinisk examination som inkluderar fallpresentation, klinisk genomgång av utfört arbete, samt genomgång av skriftliga journalhandlingar inklusive epikris
Oral kirurgi 1, Extraktionslära, 1,4 hp
 • Skriftlig tentamen
 • Formativ examination/bedömning under det fortlöpande kliniska momentet
Integrerad klinisk vuxentandvård 3, 1,2 hp
 • Muntlig och skriftlig redovisning av planerade och genomförda patientbehandlingar
 • Muntlig och skriftlig redovisning av varje enskild genomförd patientbehandling vid s.k. klinisk examination som inkluderar fallpresentation, klinisk genomgång av utfört arbete, samt genomgång av skriftliga journalhandlingar inklusive epikris
För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Icke-kliniska och prekliniska examinationer: Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Kliniska examinationer: studenten har rätt att genomgå kliniska moment två gånger.

Avbryta den kliniska färdighetsträningen
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till klinisk färdighetsträning på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Kursen gavs för sista gången VT21 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT21/VT22 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Parodontologi 3 - Obligatorisk litteratur

Lang, Niklaus P; Lindhe, Jan Clinical periodontology and implant dentistry

Rekommenderad litteratur

Klinge, Björn; Gustafsson, Anders Parodontit : en introduktion
Newman, Michael G.; Takei, Henry H.; Carranza, Fermín A. Carranza's clinical periodontology
Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården - Ny rekommendation
Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården
SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering. Kronisk parodontit, - prevention, diagnostik och behandling. SBU-rapport 169, 2004.

Cariologi 3 - Obligatorisk litteratur

Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.

Rekommenderad litteratur

Kidd, Edwina A. M Essentials of dental caries: the disease and its management
Mjör, Ivar Andreas Pulp-dentin biology in restorative dentistry

Endodonti 2 - Obligatorisk litteratur

Bjørndal, Lars; Kirkevang, Lise-Lotte; Whitworth, John M. Textbook of endodontology
Behandlingsanvisningar och andra kompendier.
Föreläsningskompendier.
Digitalt material tillgängligt på lärplattformen/kurswebben.

Orofacial smärta och käkfunktion 1 - Obligatorisk litteratur

Okeson, Jeffrey P. Management of temporomandibular disorders and occlusion

Rekommenderad litteratur

Christidis, Nikolaos Bettfysiologi – orofacial smärta och käkfunktion

Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 2 - Obligatorisk litteratur

McCabe, John F.; Walls, Angus W.G. Applied dental materials
Kunskapsdokument för Dentala Material från Socialstyrelsen
Milleding, Percy Kron och broprotetisk preparationslära
A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.
Samtliga kurskompendier.
Tandtekniska och kliniska anvisningar för framställning av helprotes av Pamenius et al.
Handouts

Rekommenderad litteratur

Dental materials and their selection O'Brien, William J.
Milleding, Percy G.; Molin, Margareta; Karlsson, Stig Dentala helkeramer i teori och klinik
Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei, Contemporary fixed prosthodontics,

Protetik 1. Fast protetik - Obligatorisk litteratur

Milleding, Percy Kron och broprotetisk preparationslära
A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.
Handouts

Rekommenderad litteratur

Milleding, Percy G.; Molin, Margareta; Karlsson, Stig Dentala helkeramer i teori och klinik
Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei, Contemporary fixed prosthodontics,

Oral kirurgi 1. Extraktionslära - Obligatorisk litteratur

Contemporary oral and maxillofacial surgery Peterson, Larry J.

Integrerad klinisk vuxentandvård 3 - Obligatorisk litteratur

Kliniska anvisningar för Studenternas vuxenklinik
Kompendier