Kursplan för

Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst, 7,5 hp

Forensic odontology - Dentistry in the judicial system, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT14 , HT18 , HT20
Kurskod
2TL024
Kursens benämning
Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Programnämnden för tandläkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-11-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser på termin 1 till 2 är godkända.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Orientera sig inom rättsodontologins område.
  • Genomföra enskilda delmoment i rättsodontologiskt arbete som identifiering och ålderbedömning.
  • Förklara och beskriva den vetenskapliga grund som finns för något av de rättsodontologiska delområdena.
  • Visa kunskap om våldets konsekvenser ur ett rättsodontologiskt perspektiv.

Innehåll

  • Rättsodontologisk organisation och verksamhet för identifiering.
  • Åldersbedömning.
  • Bitmärkesanalys.
  • Utfärdande av rättsintyg.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, auskultation och laborationer, databehandling av rättsodontologiska fall samt självständigt projektarbete med i ett av rättsodontologins delämnen.

Föreläsningar, seminarier, auskultation och laborationer är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig examination.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT20. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT21/HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Kompendium i rättsodontologi för grund- och vidareutbildning Johanson, Gunnar; Mörnstad, Håkan