Kursplan för

Odontologisk introduktion, 1,5 hp

Introduction to Dentistry, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2TL048
Kursens benämning
Odontologisk introduktion
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-04-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Ge exempel på hur interventioner för att skapa en god oral hälsa på befolknings-, grupp- och individnivå kan utformas.
 • Beskriva hur lagar och förordningar påverkar förutsättningarna för att uppnå en god oral hälsa.
 • Beskriva innebörden av jämlik vård och hälsa.
 • Beskriva tandvårdens organisation.
 • Beskriva tandvårdens olika professioner. 

Innehåll

 • Tandvård ur ett folkhälsoperspektiv.
 • Tandvård ur ett patientperspektiv.
 • Lagar och förordningar.
 • Tandvårdens historia och framtid.
 • Tandvårdens professioner och karriärmöjligheter.
 • Universitetstandvården vid Karolinska Institutet.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbete, seminarier och auskultation.

Examination

Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarier.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Övergripande nationella indikatorer för God tandvård
Klingberg et al. Etik i barn- och ungdomstandvården
Patientsäkerhetslag
Rätten till tandvård