Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod, 3 hp

Scientific Theory and Research Methods, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2TL050
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Förklara begrepp inom vetenskapsteori och vetenskaplig metod.
 • Beskriva och diskutera strukturen på forskningsartiklar. 
 • Självständigt söka och välja ut relevant information från vetenskapliga databaser och andra källor.
 • Kritiskt bedöma kvaliteten på vetenskapliga artiklar inom det medicinska och odontologiska ämnesområdet. 
 • Reflektera över folkhälsa ur ett vetenskapligt perspektiv.
 • Reflektera över sina egna värderingar och attityder avseende forskningsetik och vikten av livslångt lärande för yrkesutövningen som tandläkare.

Innehåll

 • Vetenskapsmetod, inklusive centrala begrepp inom forskning.
 • Informationssökning och vetenskapliga databaser.
 • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar inklusive struktur och kvalitet.
 • Studiedesign och grundläggande epidemiologi.
 • Medicinsk etik och forskningsetik.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshop och grupparbeten.

Examination

Examination: Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, muntlig redovisning i grupp och individuell skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarier, grupparbete och workshop.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska och svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Vetenskapliga artiklar tillkommer