Kursplan för

Oral biomedicin 2, 7,5 hp

Oral Biomedicine 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT22 , VT24
Kurskod
2TL053
Kursens benämning
Oral biomedicin 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-10-31
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.

Mål

Munhålans utveckling och anatomi, 6 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för ansiktets och munhålans, inklusive tändernas, normala utveckling samt förklara hur utvecklingsstörningar i dessa strukturer uppkommer.
 • Utförligt beskriva den normala uppbyggnaden av munhålans, spottkörtlarnas och ansiktsskelettets vävnader med hjälp av histologiska snitt.
 • Redogöra för tandens uppbyggnad, identifiera och särskilja mellan primära och permanenta tänder samt beskriva deras vanligaste morfologiska kännetecken.
 • Beskriva den normala bettutvecklingen och normala bettförhållanden med en korrekt nomenklatur.
 • Formge tänder utifrån deras specifika morfologi.

Oral biokemi, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Förklara begrepp och definitioner inom oral biokemi.
 • Beskriva de organiska och oorganiska substanserna i hårdvävnaden och hur de bidrar till formationen av hårdvävnad.
 • Beskriva de organiska och oorganiska substanserna i saliven.
 • Förklara hur den kemiska kompositionen samt produktionen av saliv kan påverka salivfunktionen.
 • Beskriva den biokemiska sammansättningen av gingivalvätska, pellikel, och plack samt reflektera över deras påverkan på den orala miljön.
 • Reflektera över vikten av fluorid och den orala biokemin för att bibehålla en hälsosam oral miljö.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Munhålans utveckling och anatomi, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar:

 • Ansiktets och munhålans utveckling
 • Munhålan, salivkörtlarna och ansiktsskelettets normala histologi
 • Bettets och tänders normala utveckling och anatomi
 • Normalbettet

Oral biokemi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar:

 • Hårdvävnadens biokemi
 • Salivens biokemi
 • Gingivalvätskans biokemi
 • Pellikelns och plackets biokemi
 • Fluoridens biokemi

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt preklinisk färdighetsträning.

Examination

Munhålans utveckling och anatomi, 6 hp
Examination: Skriftlig examination och strukturerat praktiskt prov.
Obligatorier: Seminarier utifrån Team Based Learning (TBL), vissa laborationer samt preklinisk färdighetsträning.

Oral biokemi, 1,5 hp
Examination: Skriftlig examination och skriftlig inlämningsuppgift.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska och engelska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Nanci, Antonio Ten cate's oral histology : development, structure, and function
Fehrenbach, Margaret J.; Popowics, Tracy Illustrated dental embryology, histology, and anatomy
Oral biology / B.K.B. Berkovitz ... [et al.]

Rekommenderad litteratur

Basic Sciences for Dental Students Whawell, Simon A.; Lambert, Daniel W.