Kursplan för

Farmakologi, 5 hp

Pharmacology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Kurskod
2TL054
Kursens benämning
Farmakologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-10-31
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva grundläggande farmakologiska termer och begrepp.
 • Beskriva farmakokinetiska grundprinciper.
 • Beskriva farmakodynamiska grundprinciper och sambandet mellan dos och respons.
 • Beskriva orsakerna till interindividuella skillnader i läkemedelseffekt.
 • Redogöra för läkemedels verkningsmekanismer inom olika läkemedelsgrupper.
 • Använda olika informationskällor i val av läkemedel och receptförskrivning i odontologisk verksamhet.
 • Diskutera hur resultaten av läkemedelsstudier ska tolkas och värderas. 
 • Redogöra för läkemedels påverkan på miljön.

Innehåll

Kursen introducerar studenten till grundläggande begrepp inom farmakologi, med ett odontologiskt fokus på:

 • Farmakokinetik
 • Farmakodynamik och dos/respons
 • Interaktioner mellan läkemedel samt interindividuella skillnader och biverkningar
 • Läkemedels verkningsmekanismer inom olika läkemedelsgrupper
 • Informationskällor och förskrivning av läkemedel
 • Läkemedelsstudier
 • Läkemedel och miljöaspekter

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarium och laboration. Preklinisk färdighetsträning med gruppövningar.

Examination

Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarium, gruppövningar och laborationer.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blankskrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Color atlas of pharmacology Lüllmann, Heinz; Mohr, Klaus; Hein, Lutz; Bieger, Detlef

Rekommenderad litteratur

Rang, Humphrey P.; Dale, M. Maureen Rang & Dale's Pharmacology