Kursplan för

Allmän patologi, 3,5 hp

General Pathology, 3,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21
Kurskod
2TL056
Kursens benämning
Allmän patologi
Hp
3,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-06-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1 samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
  • Beskriva grundläggande patofysiologiska processer.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp av, för tandläkarprofessionen, viktiga sjukdomar.

Innehåll

Kursen inleds med en allmän del om sjukdomsprocesser framförallt relaterade till cellskada, adaptation, läkning, inflammation och tumörutveckling. Den efterföljande organspecifika delen fokuserar på sjukliga förändringar i skelettet, cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, matsmältningskanalen, de urogenitala och endokrina organen, samt huden. Genom grupparbete med patientfall integreras aspekter på sjukdomspatogenes med symptom/behandling/etiologi.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarium och grupparbete.

Examination

Examination: Skriftlig examination                  
Obligatorier: Seminarium och grupparbete med muntlig och skriftlig redovisning
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kumar, Vinay Robbins basic pathology Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Aster, Jon C.; Robbins, Stanley L.

Rekommenderad litteratur

Rubin, Emanuel; Reisner, Howard M. Principles of Rubin's pathology