Kursplan för

Allmänmedicin, 6 hp

General Medicine, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2TL057
Kursens benämning
Allmänmedicin
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1, samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva vanliga och/eller viktiga sjukdomars och tillstånds patofysiologi, förlopp och behandling.
 • Beskriva vilka systeminflammatoriska sjukdomar som kan manifesteras oralt eller påverka den orala hälsan.
 • Beskriva infektionstillstånd och -sjukdomar i munhåla och hud, samt redogöra för handläggning vid smittexponering.
 • Beskriva köns- och åldersskillnader med hänsyn till allmänsjukdomar.
 • Identifiera vanliga koagulationshämmande läkemedel inom internmedicin, beskriva skälet till förskrivning samt redogöra för praktisk handläggning av patienter vid orala ingrepp.
 • Beskriva vid vilka tillstånd antibiotikaprofylax ska förskrivas, samt redogöra för gällande rekommendationer och dosjustering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion.
 • Beskriva skillnader mellan barn och vuxna ur ett medicinskt perspektiv och gällande läkemedelsdosering.
 • Beskriva handläggning av kirurgiska, ortopediska och gynekologiska akuta skador och tillstånd.
 • Förklara initial handläggning vid svimning, anafylaxi och andra akuta tillstånd som kan uppkomma i samband med tandvård.
 • Beskriva handläggning vid angina pectoris, arytmi och hjärtstopp.
 • Auskultera hjärta, lungor, kontrollera blodtryck med manschett samt lägga subkutan injektion och genomföra venös provtagning.
 • Beskriva för vilka patientgrupper som förebyggande odontologisk bedömning och behandling är indicerad och hur samverkan med andra professioner kring patienten bör ske.
 • Beskriva kroppens omsättning och upptag av näringsämnen hos den friska människan.
 • Beskriva uppbyggnaden av, samt tolka och värdera informationen i en hälsodeklaration.
 • Förklara hur produkter och material som används inom tandvården kan påverka allmänhälsan.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av vanligt förekommande medicinska sjukdomar och tillstånd som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och allergi, sjukdomar i mag-tarmkanal, lever och gallvägar, endokrina sjukdomar, öron- näs- och halssjukdomar, gynekologiska tillstånd, psykiska sjukdomar, infektion och inflammation, samt behandling av dessa. Akuta tillstånd och omhändertagande av patient ingår även. Betydelsen av de medicinska tillstånden för den orala hälsan och vid riskbedömning/behandling av den enskilde patienten är central i kursen. Skillnader mellan den vuxna människan och barnet med hänsyn till medicinska tillstånd och behandling beaktas.
 
Näringslära och kopplingen mellan kost och allmänhälsa tas upp, såväl som hälsodeklarationen. Studenten genomför dessutom praktiska övningar i auskultation av hjärta, lungor, kontroll av blodtryck, samt genomförande av subkutan injektion och venös provtagning.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Preklinisk färdighetsträning med demonstrationer och övningar på Kliniskt Träningscentrum/Karolinska Universitetssjukhuset.

Examination

Examination: Skriftlig examination
Obligatorier: Demonstrationer, övningar samt seminarier
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Akut kirurgi : behandlingsprogram för akutmottagningar inom Stockholms läns landsting 2017 Bengtsson, Bonnie
Läkemedelsboken

Rekommenderad litteratur

Akut internmedicin : behandlingsprogram 2019