Kursplan för

Den friska och sjuka munhålan, 3 hp

The Oral Cavity in Health and Disease, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT24
Kurskod
2TL058
Kursens benämning
Den friska och sjuka munhålan
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2024-03-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1 samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Mål

Den friska munhålan - avvikelser från det normala, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva det normala kliniska och radiologiska utseendet av munhåla, tänder och käkar.
 • Identifiera kliniska och radiologiska avvikelser från det normala utseendet av munhålans hård- och mjukvävnader, tandpositioner och bett.
 • Beskriva käk- och muskelfunktionen och förklara hur den påverkar ocklusion och artikulation.
 • Beskriva och förklara åldersrelaterade förändringar i tänder, munhåla, käkar och spottkörtlar.
 • Beskriva skillnader i förändringar och avvikelser i ett globalt perspektiv, samt med hänsyn till kön. 

Den sjuka munhålan - Oral patologi, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Förklara effekter av patofysiologiska processer i munslemhinna, käkben och tänder ur ett histopatologiskt, kliniskt och radiologiskt perspektiv.
 • Förklara hur utvecklingsstörningar i tänder och omgivande vävnad uppkommer samt beskriva det kliniska och radiologiska utseendet vid sådana störningar.
 • Förklara den patofysiologiska processen vid trauma i munslemhinnan samt beskriva hur läkning i vävnaden uppstår.
 • Beskriva olika diagnostiska testmetoder för diagnos av orala förändringar samt hur remiss skrivs och svaret tolkas och värderas.
 • Redogöra för vilka underlag som krävs för att kunna ställa diagnos.
 • Motivera förslag på diagnos och differentialdiagnos vid förändringar i munhålans mjuk- och hårdvävnad.

Innehåll

Kursen fokuserar på normalavvikelser och sjukdomar i munhålan, med koppling till andra ämnesområden som radiologi, allmän patologi, mikrobiologi, embryologi, genetik och immunpatologi.
 
Kursen består av två moment:

Den friska munhålan - avvikelser från det normala, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Avvikelser från munhålans normala kliniska och radiologiska utseende
 • Käkfunktion och oral muskelfunktion
 • Normal ocklusion och artikulation samt avvikelser
 • Åldersrelaterade förändringar i munslemhinna samt omgivande vävnad
 • Globala aspekter och genusperspektiv på avvikelser

Den sjuka munhålan - Oral patologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Patologiska processer i munhålan och deras kliniska/radiologiska bild
 • Utvecklingsstörningar i tänder och omgivande vävnad
 • Diagnostiska testmetoder vid orala sjukdomar och förändringar
 • Tolkning och värdering av PAD-svar

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Den friska munhålan - avvikelser från det normala, 1,5 hp
Examination: Digitala quiz.
Obligatorier: Seminarier.
 
Den sjuka munhålan - Oral patologi, 1,5 hp
Examination: Skriftlig examination och digitala quiz.
Obligatorier: Seminarier.
 
För deltagande i seminarierna krävs godkänt resultat på de digitala quizen.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Littlewood, Simon J. Introduction to Orthodontics
Lund, Henrik Odontologisk radiologi
Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral pathology : clinical pathologic correlations

Rekommenderad litteratur

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion Christidis, Nikolaos
Scheid, Rickne C.; Weiss, Gabriela Woelfel's dental anatomy