Kursplan för

Odontologisk radiologi 1, 4 hp

Dentomaxillofacial Radiology 1, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21
Kurskod
2TL061
Kursens benämning
Odontologisk radiologi 1
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1 samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Förklara röntgenstrålningens uppkomst och egenskaper samt hur röntgenstrålning kan ge upphov till en digital röntgenbild.
 • Förklara röntgenstrålningens biologiska effekter samt kunna tillämpa olika metoder för strålskydd för att reducera röntgenstråldos till patient och personal vid röntgenbildtagning.
 • Identifiera indikationer för intraorala röntgenundersökningar.
 • Förklara principerna för projektionslära och betydelsen av röntgenbildens kvalitet vid röntgendiagnostik.
 • Identifiera produkter och material som används inom radiologi i tandvården och ta deras miljöpåverkan i beaktande.
 • Anpassa prekliniskt arbete enligt gällande föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten avseende dental röntgenbildtagning.
 • Utföra intraoral röntgenbildtagning med bitewing- och apikalbilder på docka samt montera och lagra intraorala bilder.
 • Bedöma röntgenbildernas kvalitet.
 • Registrera normalanatomiska strukturers utseende i intraorala röntgenbilder samt identifiera karies och marginala förändringar i intraorala röntgenbilder.
 • Under vägledning uppvisa gott arbetssätt, bemötande och god förmåga att kommunicera med personal och andra studenter såväl muntligt som skriftligt.
 • Reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

I kursen ges grundläggande utbildning om:

 • Röntgenstrålningens egenskaper, uppkomst och biologiska verkan
 • Digital röntgenteknik
 • Strålskydd
 • Strålskyddsförordningar
 • Projektionslära och kvalitetsbedömning
 • Bildbehandling av digitala röntgenbilder  
 • Preklinisk intraoral bildtagning på docka
 • Tolkning av normal röntgenanatomi i intraorala röntgenbilder
 • Granskning av karies och marginala förändringar i intraorala röntgenbilder

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och preklinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination, strukturerat praktiskt prov.
Obligatorier: Preklinisk färdighetsträning, formativa webbaserade quiz, seminarier och grupparbeten.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Mallya, Sanjay M.; Lam, Ernest W.N. White and Pharoah's oral radiology : principles and interpretation
Lund, Henrik Odontologisk radiologi

Rekommenderad litteratur

Petrén, Ture; Carlsöö, Sven Anatomi för tandläkarstuderande och tandläkare