Kursplan för

Mikrobiell patogenes, 6 hp

Microbial Pathogenesis, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2TL062
Kursens benämning
Mikrobiell patogenes
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1, samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Förklara mikroorganismers uppbyggnad, metabolism, spridning och sjukdomsframkallande förmåga.
 • Beskriva immunologiska reaktioner och infektionsförsvar, samt de vanligaste immunologiska sjukdomarna.
 • Redogöra för de vanligaste mikroorganismerna inom klinisk mikrobiologi samt vilka infektioner de orsakar.
 • Beskriva principer för hygien och smittskydd
 • Redogöra för vanliga principer för mikrobiologisk diagnostik och behandling.
 • Reflektera över mikroorganismers olika egenskaper och immunförsvarets betydelse för utveckling av karies respektive parodontit.
 • Reflektera över betydelsen av olika dentala biomaterial som används inom tandvården och deras påverkan på munhälsan och miljön.

Innehåll

Kursen innefattar följande delar:

 • Grundläggande mikrobiologi och immunologi
 • Klinisk mikrobiologi och immunologi
 • Oral mikrobiologi samt oral immunologi
 • Basala hygienrutiner, smittspridning samt smittskydd
 • Praktisk anknytning till det teoretiska innehållet genom saliv och plackprovtagning

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, seminarier, samt laborationer.

Examination

Examination: Skriftlig examination, praktisk examination "handcheck"
Obligatorier: Laborationer samt seminarier

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att denstuderande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Oral Microbiology and Immunology, Third Edition Howard F. Jenkinson; Hyun (Michel) Koo; George N. Hajishengallis; Richard J. Lamont