Kursplan för

Orofacial medicin 1, 3 hp

Orofacial Medicine 1, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22
Kurskod
2TL063
Kursens benämning
Orofacial medicin 1
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2, och kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva patogenes och kliniskt uttryck vid infektiösa och inflammatoriska tillstånd i mjukvävnaden.
 • Beskriva patogenes och kliniskt uttryck vid vanligt förekommande benigna mjuk- och hårdvävnadsnybildningar samt identifiera mer sällsynta förändringar.
 • Beskriva patogenes och kliniskt uttryck vid vanligare salivkörtelförändringar.
 • Förklara hur yttre och inre faktorer kan leda till reaktiva förändringar i mjukvävnaden.
 • Reflektera över hur läkningsprocessen vid en mjukvävnadsförändring kan påverkas av yttre och inre faktorer.
 • Beskriva handläggning, olika behandlingsalternativ och förväntade behandlingsresultat.
 • Reflektera över sitt eget förhållningssätt till patienter med förändringar i munhålans hård- och mjukvävnad.

Innehåll

 • Enklare inflammatoriska och infektiösa tillstånd i munhålans hård- och mjukvävnad.
 • Nybildningar och reaktiva förändringar.
 • Avvikande läkningsprocesser och ideopatiska förändringar.
 • Vanliga salivkörtelförändringar.
 • Benigna hårdvävnadsförändringar.
 • Behandlingsalternativ och förväntade resultat vid orala hård- och mjukvävnadsförändringar.  
 • Eget förhållningssätt till patienter med förändringar i munhålan med fokus på precancerösa tillstånd.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination: Skriftlig examination och digitala quiz
Obligatorier: Seminarier

För deltagande i seminarierna krävs godkänt resultat på de förberedande digitala quizen.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral pathology : clinical pathologic correlations

Rekommenderad litteratur

Mattsson, Ulf; Bäckman, Kerstin Oral medicin i teori och praktik