Kursplan för

Kariologi 1, 10,5 hp

Cariology 1, 10,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22
Kurskod
2TL064
Kursens benämning
Kariologi 1
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

 • För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2, och kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin.
 • För att få påbörja den kliniska färdighetsträningen på patient krävs godkänd preklinisk prestation och  prekliniskt praktiskt prov inom denna kurs Kariologi 1 samt godkänt prekliniskt praktiskt prov inom kursen Parodontologi 1.
 • För att självständigt få utföra radiologisk bildtagning på person inom kursen krävs godkänt resultat på det praktiska provet i kursen Odontologisk radiologi 2.
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Redogöra för kariessjukdomens epidemiologi, multifaktoriella etiologi, sjukdomsutveckling och kliniska manifestationer utifrån vetenskaplig forskning och evidens.
 • Redogöra för nomenklatur för dentala instrument och deras användning.
 • Redogöra för och hantera olika fyllningsmaterial och avfallsprodukter.
 • Redogöra för principerna för preparation av kaviteter för fyllningsterapi.
 • Redogöra för och utföra en kariologisk undersökning, inklusive anamnestagning, och utredning innefattande kariesindex, kariesaktivitet, kariesdiagnos, riskbedömning och orsaksutredning.
 • Redogöra för och upprätta en basal kariologisk terapiplan avseende preventiv, icke operativ och restaurativ behandling.
 • Redogöra för kariespreventiva åtgärder på individuell-, grupp- och populationsnivå utifrån vetenskaplig forskning och evidens.
 • Utföra preparationer och fyllningar med plastiska fyllnadsmaterial på modell med god form och funktion.
 • Kvalitetsbedöma tandfyllningar på modell utifrån validerad kvalitetskala.
 • Följa basala hygienrutiner samt uppvisa god organisationsförmåga före, under och efter patientbehandling.
 • Uppvisa ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter och medarbetare.

Innehåll

Kursen omfattar basal teori och preklinisk/klinisk färdighetsträning i kariologi gällande prevention, etiologi, riskbedömning/orsaksutredning, icke operativ och restaurativ behandling samt terapiplanering.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, formativa quiz, samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination, prekliniskt praktiskt prov samt preklinisk och klinisk prestation.
Obligatorier: Seminarier, demonstrationer samt preklinisk och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.
 
Vid underkänd preklinisk prestation kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Summitt's fundamentals of operative dentistry : a contemporary approach Hilton, Thomas J.; Ferracane, Jack L.; Broome, James C.
Utbildningsmaterial tillgängligt på kursrummet i Canvas

Rekommenderad litteratur

Fluoride and Oral Health O’Mullane, D.M.; Baez, R.J.; Jones, S.; Lennon, M.A.; Petersen, P.E.; Rugg-Gunn, A.J.; Whelton, H.; Whitford, G.M. (2016) :33, s. 69-99

Alm, Anita Fluorguide för tandvårdspersonal
Petersson, Gunnel Hänsel Riskbedömning ur ett kariologiskt perspektiv (2018) s. 25-28

Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin