Kursplan för

Dentala biomaterial och toxikologi 1, 1,5 hp

Dental Biomaterials and Toxicology 1, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22
Kurskod
2TL065
Kursens benämning
Dentala biomaterial och toxikologi 1
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2, och kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för centrala materialtekniska begrepp och materialgrupper för direkta restaurationer.
  • Redogöra för grundläggande egenskaper hos och sammansättning av dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling, samt de tekniska och biologiska begränsningarna i användningen av dessa material.
  • Redogöra för dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling utifrån en miljö-/arbetsmiljösynpunkt.
  • Redogöra för potentiella risker för toxiska och allergiska reaktioner på olika dentala material.
  • Reflektera över den vetenskapliga grunden för användningen av dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling.

Innehåll

Kursen fokuserar på dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling vid fyllningsterapi med följande innehåll:

  • Centrala materialtekniska begrepp och materialgrupper.
  • Dentala biomaterials egenskaper samt sammansättning och funktion av beståndsdelar.
  • Fyllningsteknik.
  • Dentala biomaterials påverkan på personal, patient och miljö.
  • Toxikologiska aspekter på och biverkningar av aktuella ämnen inom området.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination: Skriftlig examination
Obligatorier: Seminarier
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Undervisningen genomförs delvis på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

McCabe, John F.; Walls, Angus W.G. Applied dental materials
Schmalz, Gottfried; Arenholt-Bindslev, Dorthe Biocompatibility of dental Materials : with 302 figures and 82 tables