Kursplan för

Endodonti 1, 5 hp

Endodontics 1, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2TL072
Kursens benämning
Endodonti 1
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för tandens stödjevävnader samt olika tandgruppers rot- och pulpaanatomi.
  • Redogöra för etiologi och patogenes för sjukdomar i pulpa och periradikulära vävnader.
  • Redogöra för undersökningsmetodik och diagnostiska metoder för patologiska tillstånd i pulpa och periradikulära vävnader.
  • Redogöra för principer och metoder för kavumpreparation och rotbehandling, samt tillämpa dessa på modell.
  • Tillämpa hygien- och aseptiska rutiner för kliniskt endodontiskt arbete.
  • Genomföra patientrelaterade aktiviteter utifrån ett etiskt och empatiskt förhållningssätt och lika villkorsperspektiv.
  • Genomföra klinikrelaterade aktiviteter utifrån ett resursmedvetet sätt med hänsyn till miljö och ekonomi. 

Innehåll

Kursen omfattar:

  • Föreläsningar och seminarier om pulpa- och rotanatomi, endodontisk mikrobiologi, undersökningsteknik och diagnostik av pulpala och periradikulära sjukdomstillstånd, kavumpreparation, rotbehandlingsmetoder, samt hygien och aseptik vid endodontiskt arbete.
  • Preklinisk färdighetsträning i kavumpreparation och rotbehandlingsmetoder.
  • Preklinisk färdighetsträning i hygien- och aseptiska rutiner för kliniskt endodontiskt arbete.

Arbetsformer

Schemalagd förberedelse, föreläsningar, seminarier, demonstrationer samt preklinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination och strukturerat praktiskt prov.
Obligatorier: Seminarier, demonstrationer samt preklinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bjørndal, Lars; Kirkevang, Lise-Lotte; Whitworth, John M. Textbook of endodontology
Frisk, Fredrik; Kvist, Thomas Endodonti

Rekommenderad litteratur

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion Christidis, Nikolaos
Endodontics : principles and practice Torabinejad, Mahmoud; Fouad, Ashraf F.; Shabahang, Shahrokh