Kursplan för

Kariologi 2, 3 hp

Cariology 2, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT23
Kurskod
2TL076
Kursens benämning
Kariologi 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1-4.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Utföra en kariologisk undersökning och utredning på patient samt upprätta en kariologisk terapiplan.
  • Utföra kariesexkavering under handledning på patient.
  • Utföra preparationer och fyllningar med lämpligt fyllnadsmaterial med god form och funktion under handledning på patient.
  • Kvalitetsbedöma tandfyllningar på patient utifrån validerad kvalitetskala.
  • Redogöra för etiologi, diagnostik och behandling av erosioner utifrån vetenskaplig forskning och evidens.
  • Redogöra för salivfaktorers betydelse för patientens mun- och allmänhälsa samt salivkörtlarnas funktion och funktionsstörningar utifrån vetenskaplig forskning och evidens.
  • Kritiskt värdera utförda patientbehandlingar.
  • Redogöra för blekning av vitala och icke-vitala tänder.
  • Tillämpa ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter och medarbetare.

Innehåll

Kursen omfattar fördjupad teori och klinisk färdighetsträning i kariologi gällande prevention, etiologi, riskbedömning/orsaksutredning, icke operativ och restaurativ behandling samt terapiplanering på den enskilda patienten.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, samt klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Summativt quiz och klinisk prestation.
Obligatorier: Seminarier och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.
Summitt's fundamentals of operative dentistry : a contemporary approach Hilton, Thomas J.; Ferracane, Jack L.; Broome, James C.
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 : stöd för styrning och ledning
Material för tandblekning
Utbildningsmaterial tillgängligt på kursrummet i Canvas

Rekommenderad litteratur

Fluoride and Oral Health O’Mullane, D.M.; Baez, R.J.; Jones, S.; Lennon, M.A.; Petersen, P.E.; Rugg-Gunn, A.J.; Whelton, H.; Whitford, G.M. (2016) :33, s. 69-99

Alm, Anita Fluorguide för tandvårdspersonal
Petersson, Gunnel Hänsel Riskbedömning ur ett kariologiskt perspektiv (2018) s. 25-28

Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin
Meyer-Lueckel, Hendrik; Machiulskiene, Vita; Giacaman, Rodrigo A How to Intervene in the Root Caries Process? Systematic Review and Meta-Analyses.