Kursplan för

Parodontologi 2, 5 hp

Periodontology 2, 5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2TL077
Kursens benämning
Parodontologi 2
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Självständigt utföra en parodontal undersökning och under handledning behandla patienter med parodontal sjukdom.
 • Utvärdera sin egen insats av mekanisk och antimikrobiell infektionsbehandling.
 • Beskriva läkningsförloppet efter parodontal behandling.
 • Reflektera över och redogöra för riskfaktorers inverkan på parodontal sjukdom, sjukdomsprogression och prognos.
 • Beskriva instrument och deras användning vid parodontal kirurgi, samt vid pre- och postoperativt omhändertagande.
 • Redogöra för indikatorer gällande parodontalkirurgisk behandling och antibiotikaanvändning vid parodontal behandling.
 • Under handledning utföra en preklinisk parodontalkirurgisk operation.
 • Utföra suturering efter parodontalkirurgiska ingrepp.

Innehåll

 • Parodontala sjukdomars kliniska manifestationer och riskfaktorer.
 • Läkningsaspekter vid parodontal behandling.
 • Patientfall gällande parodontala sjukdomar.
 • Terapiplanering, diagnostik och behandling av parodontal sjukdom.
 • Tekniker för parodontal kirurgi.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier i grupp. Prekliniska demonstrationer med individuella övningar på modeller. Klinisk färdighetsträning på patient under lärarhandledning.

Examination

Examination: Strukturerat praktiskt prov. Muntlig och skriftlig redovisning av patientfall och egen patientbehandling.  
Obligatorier: Demonstrationer, övningar, seminarier och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lang, Niklaus P; Lindhe, Jan Clinical periodontology and implant dentistry
Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården - Ny rekommendation
Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

Rekommenderad litteratur

Newman and Carranza's clinical periodontology Newman, Michael G.; Takei, Henry H.; Klokkevold, Perry R.; Carranza, Fermin A.