Kursplan för

Klinisk farmakologi, 3 hp

Clinical Pharmacology, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2TL078
Kursens benämning
Klinisk farmakologi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-06-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1-4.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Diskutera och beskriva terapeutiska effekter och biverkningar av odontologiskt relevanta läkemedel, inklusive antikoagulantia, sederande preparat/anxiolytika, antibiotika, lokalanestetika och analgetika, samt orsaker till interindividuella skillnader i läkemedelseffekt.
 • Redogöra för läkemedels inverkan på graviditet och amning.
 • Förklara läkemedlens miljöpåverkan.
 • Diskutera och värdera informationen i en läkemedelsanamnes.
 • Redogöra för hur man kliniskt använder antikoagulantia, sederande preparat/anxiolytika, antibiotika, lokalanestetika och analgetika i samband med odontologisk patientbehandling.
 • Använda beslutsverktyg och FASS för att välja rätt läkemedel i rätt dos till den enskilde patienten inför utfärdande av recept.
 • Värdera och kritiskt granska läkemedelsinformation.
 • Beskriva hur kliniska läkemedelsprövningar går till.

Innehåll

Farmakokinetik, farmakodynamik och interindividuell variation i läkemedelseffekt beroende på genetiska faktorer, kön, ålder etc. Läkemedelsbiverkningar, läkemedelsinteraktioner, läkemedel under graviditet och amning. Läkemedels miljöpåverkan. Kliniska och prekliniska synpunkter på användning av de för tandläkare särskilt aktuella preparatgrupperna antikoagulantia, sederande preparat/anxiolytika, antibiotika, lokalanestetika och analgetika samt synpunkter på läkemedel i övrigt som kan påverka tänder och munhåla. Receptskrivning och E-recepthantering. Kliniska läkemedelsprövningar.

Arbetsformer

 • Föreläsningar.
 • Gruppövningar med patientfall och diskussioner. Vetenskapliga artiklar ligger till grunden för övningarna likaså föreläsningar och egen inhämtning av information.
 • Eget arbete med patientfall och muntlig redovisning.

Examination

Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier: Gruppövningar med skriftlig och muntlig redovisning i seminarier.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blankskrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kompendier som utdelas i samband med kursen.

Rekommenderad litteratur

Farmakologi Lindström, Erik; Norlén, Per
Rang and Dale's pharmacology Rang, Humphrey Peter; Dale, M. Maureen; Ritter, James M.; Flower, Rod J.; Henderson, G.