Kursplan för

Käkkirurgi 1, 3 hp

Oral and Maxillofacial Surgery 1, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT23
Kurskod
2TL079
Kursens benämning
Käkkirurgi 1
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Under handledning göra en preoperativ medicinsk riskbedömning samt bedöma tandextraktionens svårighetsgrad.
 • Redogöra för indikationer för antibiotikaprofylax och antibiotikaterapi samt antibiotikas effekter på patient och miljö.
 • Redogöra för indikationer och metoder för tandextraktion, samt namn och funktion på instrument och suturer som används.
 • Inhämta samtycke till föreslagen terapi och ge pre- och postoperativ patientinformation, inklusive instruktioner om lämplig postoperativ smärtlindring.
 • Praktiskt planera och genomföra tandextraktioner på patient, utföra lokalbedövning, samt suturera med enkel sutur.
 • Bedöma läkningsprocessen efter dentoalveolär kirurgi samt redogöra för och handlägga peri- och postoperativa komplikationer i samband med tandextraktion.
 • Upprätta dentoalveolärkirurgisk journal.
 • Uppvisa ett etiskt och empatiskt förhållningssätt gentemot patienten.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Extraktionslära 1, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Indikationer och metoder för tandextraktion
 • Planering och genomförande av extraktioner
 • Post-operativ hantering och komplikationer vid extraktion
 • Antibiotikaprofylax och -terapi

Extraktionslära 2, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Planering och genomförande av extraktioner
 • Post-operativ hantering och komplikationer vid extraktion

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete, kliniska demonstrationer och klinisk färdighetsträning.

Examination

Extraktionslära 1, 1,5 hp
Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier: Kliniska demonstrationer, seminarier och klinisk färdighetsträning.
 
Extraktionslära 2, 1,5 hp
Examination: Muntlig redovisning av patientfall i seminarium och kliniskt praktiskt prov.
Obligatorier: Klinisk färdighetsträning. 
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Essentials of oral and maxillofacial surgery Pogrel, M. Anthony; Kahnberg, Karl-Erik; Andersson, Lars

Rekommenderad litteratur

Rosén, Annika L.; Jarnbring, Fredrik Lokalanestesi och smärta