Kursplan för

Endodonti 2, 3 hp

Endodontics 2, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
2TL080
Kursens benämning
Endodonti 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4. Dessutom krävs godkänt resultat på den skriftliga examinationen och det strukturerade praktiska provet i kursen Endodonti 1 samt på det summativa quizet i kursen Kariologi 2.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Självständigt diagnosticera patologiska tillstånd i pulpa och periradikulär vävnad samt föreslå adekvata behandlingsstrategier och bedöma prognosen på utförd behandling.
 • Under handledning genomföra klinisk behandling enligt principerna för pulpektomi, nekrosbehandling och revision.
 • Redogöra för indikationer för användning av analgetika och antibiotika i endodontisk behandling.
 • Redogöra för komplikationer vid endodontisk behandling samt indikation för remiss till specialist.
 • Redogöra för hur dentalt trauma och fysiskt våld kan bidra till utveckling av patologiska tillstånd i pulpa och periradikulär vävnad.
 • Redogöra för differentialdiagnostisering vid odontogena smärttillstånd och icke-odontogena smärttillstånd.
 • Självständigt dokumentera endodontisk behandling.
 • Tillämpa hygien- och aseptiska rutiner för kliniskt endodontiskt arbete.
 • Genomföra klinikrelaterade aktiviteter utifrån ett resursmedvetet sätt med hänsyn till miljö och ekonomi.
 • Kommunicera med patienter och bemöta dem med ett professionellt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen omfattar:
 • Patologiska tillstånd i pulpa och periradikulär vävnad till följd av dentalt trauma eller fysiskt våld.
 • Differentialdiagnostisering vid odontogena smärttillstånd och icke-odontogena smärttillstånd.
 • Analgetika och antibiotika i endodontisk behandling.
 • Produkter och material som används inom endodonti och deras påverkan på allmänhälsa, oral hälsa och miljö.
 • Kavumpreparation och rotbehandlingsmetoder.
 • Hygien- och aseptiska rutiner för kliniskt endodontiskt arbete.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination, redovisning av kliniskt patientfall samt OSCE (objective structured clinical examination).
Obligatorier: Seminarier samt preklinisk och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bjørndal, Lars; Kirkevang, Lise-Lotte; Whitworth, John M. Textbook of endodontology
Frisk, Fredrik; Kvist, Thomas Endodonti

Rekommenderad litteratur

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion Christidis, Nikolaos
Endodontics : principles and practice Torabinejad, Mahmoud; Fouad, Ashraf F.; Shabahang, Shahrokh