Kursplan för

Kariologi 3, 1,5 hp

Cariology 3, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT24
Kurskod
2TL085
Kursens benämning
Kariologi 3
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-10-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4. Dessutom krävs godkänt resultat på den skriftliga examinationen och det strukturerade praktiska provet i kursen Endodonti 1 samt på det summativa quizet i kursen Kariologi 2.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för den vetenskapliga grunden för diagnoser och behandling samt kopplingen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet avseende valda behandlingsalternativ.
  • Självständigt diagnostisera kariesskador i emalj och dentin på patient.
  • Reflektera kring och utvärdera utförd kariologisk riskbedömning, orsaksutredning och behandling av patienter.
  • Under handledning behandla kariesskador i emalj och dentin på patient, såväl icke-invasivt som restaurativt, enligt vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
  • Redogöra för komplikationer efter kariologiska behandlingar samt relevant uppföljande behandling.
  • Redogöra för fluorid och kommunicera information om dess verkningsmekanismer och effekter till olika grupper i samhället.
  • Kommunicera med patienter och bemöta dem med ett professionellt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen omfattar fördjupad teori och klinisk färdighetsträning i kariologi gällande etiologi, riskbedömning/orsaksutredning, terapiplanering, icke-invasiv och restaurativ behandling för den enskilda patienten.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier samt klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination, skriftlig och muntlig redovisning av patientfall, och klinisk prestation.
Obligatorier: Seminarier och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.
Summitt's fundamentals of operative dentistry : a contemporary approach Hilton, Thomas J.; Ferracane, Jack L.; Broome, James C.
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Utbildningsmaterial tillgängligt på kursrummet i Canvas

Rekommenderad litteratur

Fluoride and Oral Health O’Mullane, D.M.; Baez, R.J.; Jones, S.; Lennon, M.A.; Petersen, P.E.; Rugg-Gunn, A.J.; Whelton, H.; Whitford, G.M. (2016) :33, s. 69-99

Alm, Anita Fluorguide för tandvårdspersonal
Petersson, Gunnel Hänsel Riskbedömning ur ett kariologiskt perspektiv (2018) s. 25-28

Rapporter karies. SKaPa årsrapport 2022
Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin