Kursplan för

Dentala biomaterial och toxikologi 3, 1,5 hp

Dental Biomaterials and Toxicology 3, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
2TL086
Kursens benämning
Dentala biomaterial och toxikologi 3
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1-4. Dessutom krävs godkänt resultat på den skriftliga examinationen och det strukturerade praktiska provet i kursen Endodonti 1 samt på det summativa quizet i kursen Kariologi 2.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för sammansättning samt fysikaliska och kemiska egenskaper avseende olika dentala cement och keramer för fast tandstödd protetik.
  • Redogöra för sammansättning samt fysikaliska och kemiska egenskaper avseende metalliska och protesbasmaterial för avtagbar protetik.
  • Kritiskt granska och värdera vetenskaplig information om de dentala materialens sammansättning och egenskaper.
  • Redogöra för framställningsprocesser för de dentala materialen.
  • Redogöra för materialval vid olika typer av fast och tandstödd protetik.
  • Redogöra för hur olika dentala cement, keramer samt metalliska och protesbasmaterial för avtagbar protetik kan påverka patient, personal, ekonomi, och miljö.
  • Redogöra för hur patienter med misstänkta biverkningar från dessa dentala material bör utredas, och hur biverkningar och tillbud rapporteras.

Innehåll

Kursen omfattar:

  • Teori om dentala material och framställningsprocesser för cement, keramer samt metalliska och protesbasmaterial för avtagbar protetik.
  • Biverkningar av och toxikologiska aspekter samt miljöaspekter på cement, keramer samt metalliska och protesbasmaterial för avtagbar protetik, samt utredning av patienter med biverkningar.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarier.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Shen, Chiayi; Rawls, Ralph; Esquivel-Upshaw, Josephine F. Phillips' science of dental materials

Rekommenderad litteratur

A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.