Kursplan för

Terapiplanering 2, 1,5 hp

Therapy Planning 2, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
2TL087
Kursens benämning
Terapiplanering 2
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4. Dessutom krävs godkänt resultat på den skriftliga examinationen och det strukturerade praktiska provet i kursen Endodonti 1 samt på det summativa quizet i kursen Kariologi 2.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Upprätta en strukturerad och övergripande sjukdomsinriktad terapiplan.
  • Föreslå och motivera behandlingsalternativ vid kariologiska, parodontala och endodontiska sjukdomstillstånd anpassade efter patientens ekonomiska, sociala och allmänmedicinska förutsättningar, med hänsyn till lika villkor.
  • Redogöra för protetiska behandlingsalternativ.
  • Föreslå och motivera en behandlingsgång i terapiplanen.
  • Redogöra för hur Tandvårdsstödet används i samband med terapiplanering.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur en sjukdomsinriktad terapiplan upprättas och tillämpas på specifika patientfall.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination: Skriftlig inlämningsuppgift
Obligatorier: Seminarier med muntlig redovisning
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Stefanac, Stephen J.; Nesbit, Samuel Paul Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry [Elektronisk resurs]