Kursplan för

Orofacial medicin 3, 1,5 hp

Orofacial Medicine 3, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2TL090
Kursens benämning
Orofacial medicin 3
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 6.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 

  • Redogöra för patogenes, kliniskt reaktionsmönster och utredningsgång gällande vanliga immunologiska sjukdomar i munhålans mjukvävnad samt ange mer sällsynta förändringar.
  • Beskriva reaktioner till följd av materialöverkänslighet och andra immunologiska reaktioner i mjukvävnaden.
  • Jämföra och föreslå relevanta behandlingsalternativ samt redogöra för förväntade behandlingsresultat.
  • Reflektera över bemötande och professionellt förhållningssätt som tandläkare i kliniska situationer där orala slemhinnesjukdomar misstänks eller förekommer.

Innehåll

  • Immunologiska sjukdomar och reaktioner i munhålans mjukvävnad.
  • Behandlingsalternativ och förväntade resultat vid orala immunologiska sjukdomar och reaktioner.  
  • Eget förhållningssätt till patienter med förändringar i munhålan med fokus på precancerösa tillstånd.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination: Skriftlig examination
Obligatorier: Seminarier

För deltagande i seminarierna krävs godkänt resultat på de föreredande digitala quizen.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral pathology : clinical pathologic correlations

Rekommenderad litteratur

Mattsson, Ulf; Bäckman, Kerstin Oral medicin i teori och praktik