Kursplan för

Protetik 3, 12 hp

Prosthodontics 3, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT22 , HT23
Kurskod
2TL091
Kursens benämning
Protetik 3
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-03-24
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utifrån vetenskaplig evidens analysera och utvärdera orala sjukdomstillstånd, ocklusion- och bettförhållanden och föreslå protetisk behandling i avsikt att rehabilitera funktion och estetik.
 • Redogöra för vilka risker för skada och följdverkningar i de orala vävnaderna som finns vid framställning av tandstödda respektive avtagbara protetiska konstruktioner.
 • Resonera kring protetikens inverkan på den åldrande patienten.
 • Bedöma funktion, estetik och prognos för tidigare utförd protetisk behandling samt föreslå adekvata åtgärder.
 • Redogöra för arbetsgång och indikationer för behandling med tandstödd respektive avtagbar protetisk konstruktion, samt informera patienten om alternativa behandlingsförslag.
 • Resonera kring grundprinciperna inom estetik och färglära.
 • Under handledning planera samt utföra individuellt utformad behandling för såväl tandstödd som avtagbar protetisk konstruktion.
 • På ett professionellt sätt föreslå olika protetiska behandlingsalternativ till patienten anpassade efter deras ekonomiska, sociala och allmänmedicinska förutsättningar inkl göra ett kostnadsförslag.
 • Under handledning utföra preparationer, avtryckstagning och käkregistrering för såväl tandstödd- som avtagbar protetisk behandling på patient.
 • Under handledning rita och beställa en protetisk konstruktion från tandtekniskt laboratorium.
 • Prova, bedöma kvalitet och funktion och vid behov föreslå åtgärder för justering av protetisk konstruktion.
 • Dokumentera i patientens journal inför utlämning av protetiskt arbete inklusive dokumentation av tandtekniska beställningssedlar och materialbeskrivning.
 • Föreslå lämplig uppföljning efter avslutat behandling baserad på individuella risk- och prognosfaktorer.

Innehåll

Kursen omfattar teori om och klinisk färdighetsträning i metoder för tandstödda och avtagbara protetiska konstruktioner och användning av dentala material.
 

 • Föreläsningar omfattande teori inom fast och avtagbar protetik
 • Seminarier inkluderande patientfall och terapiplanering
 • Klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, preklinisk färdighetsträning på digitala simulatorer samt klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Klinisk prestation samt muntlig och skriftlig redovisning av två terapiplaner.
Obligatorier: Seminarier och klinisk färdighetsträning på patient. Vissa föreläsningar, som förbereder inför seminarier och den prekliniska/kliniska färdighetsträningen, är obligatoriska.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei Contemporary fixed prosthodontics
A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.
Textbook of removable prosthodontics : the Scandinavian approach Gunne, Johan; Thorén, Margareta Molin
Avtagbar partiell plattprotetik : kliniskt kompendium Ekenbäck, Jan
Pamenius et al Tandtekniska och kliniska anvisningar för framställning av helprotes
Kurskompendier

Rekommenderad litteratur

Allen, P. Finbarr; McCarthy, Sean Complete dentures: from planning to problem solving