Kursplan för

Implantologi 1, 3 hp

Implantology 1, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2TL092
Kursens benämning
Implantologi 1
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utifrån vetenskaplig evidens bedöma implantatbehandlingens fördelar och risker jämfört med andra oralprotetiska behandlingsalternativ.
 • Redogöra för förekomsten av biologiska, tekniska och estetiska komplikationer.
 • Redogöra för olika implantatkirurgiska metoder.
 • Bedöma den kliniska och röntgenologiska förutsättningen för rehabilitering med implantatstödd protetik.
 • Redogöra för området benbiologi och begreppet osseointegration.
 • Föreslå olika implantatprotetiska behandlingsalternativ anpassade efter patientens ekonomiska, sociala och allmänmedicinska situation.
 • Under handledning utföra implantatinstallation på modell samt applicera kirurgiska och protetiska komponenter.
 • Uppvisa ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter och medarbetare.

Innehåll

Kursen omfattar basal teori om och preklinisk/klinisk färdighetsträning i implantatprotetik och implantatkirurgi, med fokus på:

 • Biologiska aspekter
 • Protetiska och kirurgiska metoder
 • Terapiplanering
 • Bemötande och förhållningssätt

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination, preklinisk prestation samt muntlig redovisning vid den kirurgiska och protetiska terapiplaneringen.
Obligatorier: Seminarier och preklinisk färdighetsträning på modell.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei Contemporary fixed prosthodontics
Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry Berglundh, Tord; Giannobile, William V.; Lang, Niklaus Peter; Sanz, Mariano