Kursplan för

Orala sjukdomar - prevention och behandling, 3 hp

Oral Diseases - Prevention and Treatment, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2TL093
Kursens benämning
Orala sjukdomar - prevention och behandling
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Självständigt undersöka, diagnosticera, riskbedöma, prognosticera och terapiplanera patienter med parodontala, kariologiska samt endodontiska sjukdomstillstånd.
  • Utföra nödvändig sjukdomsbehandling inför oral rehabilitering.
  • Bedöma och värdera vetenskaplig evidens inom ämnesområdena parodontologi, kariologi och endodonti.
  • Självständigt tillämpa journalföring i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Orala sjukdomar 1, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Föreläsningar om de nationella riktlinjerna för förebyggande och behandling av parodontala, kariologiska och endodontiska sjukdomstillstånd. Undersökning, diagnostik, risk- och prognosbedömning samt terapiplanering av patient med olika grad av parodontal, kariologisk och endodontisk sjukdom. Sjukdomsbehandling på patient inför oral rehabilitering.

Orala sjukdomar 2, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Undersökning, diagnostik, risk- och prognosbedömning samt terapiplanering av patient med olika grad av parodontal, kariologisk och endodontisk sjukdom. Sjukdomsbehandling på patient inför oral rehabilitering.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete och klinisk färdighetsträning.

Examination

Orala sjukdomar 1, 1,5 hp
Examination: Muntlig redovisning av patientfall i seminarium.
Obligatorier: Grupparbete, samt klinisk färdighetsträning där dokumentation i skriftlig loggbok ingår.
 
Orala sjukdomar 2, 1,5 hp
Examination: Skriftlig inlämningsuppgift som även redovisas muntligt i seminarium.
Obligatorier: Grupparbete, muntlig opposition av annan inlämningsuppgift och presentation, samt klinisk färdighetsträning där dokumentation i skriftlig loggbok ingår.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
 Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry Berglundh, Tord; Giannobile, William V.; Lang, Niklaus Peter; Sanz, Mariano
Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.
Bjørndal, Lars; Kirkevang, Lise-Lotte; Whitworth, John M. Textbook of endodontology
Nationella riktlinjer för tandvård

Rekommenderad litteratur

Stefanac, Stephen J. Diagnosis and treatment planning in dentistry / Stephen J. Stefanac, Samuel P. Nesbit ; contributors, Jason Armfield, PhD [and thirty-four others] [Elektronisk resurs]